Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházíte 406 příspěvky by the author Libuše Skřítecká

Návod jak vyplnit přiznání k příjmu fyzických osob za rok 2015

V tomto článku si řekneme, kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2015 a jak ho správně vyplnit.

Případy, kdy je nutné podat přiznání:

-       dosažení hrubých příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši minimálně 15.000 Kč, jež jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob

-       podnikání vykázalo ztrátu

-       k příjmům ze zaměstnání přesáhla výše dalších příjmů hranici…

Číst
Kategorie: Články

Silniční daň

Pokud používáte pro své podnikání automobil, čeká vás povinnost podat přiznání k dani silniční. Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2015 je 1. února 2016.

Platí, že silniční daň má povinnost platit každý, kdo své vozidlo používá pro podnikání či jinou, samostatně výdělečnou činnost. Přitom platí, že tato daň se hradí pouze…

Číst
Kategorie: Články

Co čeká podnikatele v roce 2016?

Začátkem roku 2016 čeká na podnikatele několik změn, o kterých se něco málo řekneme v tomto článku.

1. Změny v účetních výkazech

1. ledna 2016 nabude účinnosti novela zákona o účetnictví. Firmy se budou dělit na základě hodnoty aktiv, obratu a průměrného počtu zaměstnanců na mikro, malé, střední a velké. Mikro a malých společností se pak nebudou týkat…

Číst
Kategorie: Články

Zdravotní a sociální pojištění v roce 2016

Zdravotní pojištění

Od 1. ledna 2016  jsou stanoveny nové údaje o průměrné mzdě, které slouží k výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů, záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda stanovená jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení činí pro rok 2016 částku 27 006 Kč. Pro zdravotní pojištění je…

Číst
Kategorie: Články

Jak vyplnit kontrolní hlášení

V dnešním článku budeme pokračovat s informacemi o novince roku 2016 a to kontrolním hlášení. Tentokrát si ukážeme jak ho vyplnit.  

Jen si připomene kdo od 1. 1. 2016 je povinen podávat kontrolní hlášení, je to ten kdo:

 -uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění…

Číst
Kategorie: Články

Daňový základ a účetní hospodářský výsledek

V tomto článku si řekneme jaký je rozdíl mezi účetním hospodářských výsledkem a daňovým základem. Nejdříve si vysvětlíme, co oba pojmy znamenají. 

1. Účetní výsledek hospodaření = odečet všech nákladů od výnosů

2. Daňový základ = upravený účetní výsledek hospodaření o položky nákladů a výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů (tzv.…

Číst
Kategorie: Články

Kontrolní hlášení-sankce

O kontrolním hlášení jsme si říkali již v předchozím článku, připomene se jen základní fakta a dnes se zaměříme spíše na termíny a sankce spojené s kontrolním hlášením.  Zpracování a podání kontrolního hlášení je povinné pro plátce DPH od 1.1 2016.

Připomeňme si, že lhůta pro podání KH u právnických osob končí uplynutím…

Číst
Kategorie: Články

Kniha jízd

Používáte k podnikání automobil? Máte tedy povinnost vést knihy jízd.

Kniha jízd je vlastně účetní doklad, kde jsou zaznamenány údaje o jednotlivých jízdách vozidla v obchodním majetku či soukromého vozu používaného k podnikání. V praxi se můžeme tuto knihu vést buď elektronicky, nebo v papírové podobě.

 
Co se týká  legislativy daňové zákony neurčují povinnost vést knihu jízd přímo. K nejdůležitějším předpisům patří např. …

Číst
Kategorie: Články

Ochrana osobních údajů

V dnešním článku si řekneme něco o osobních údajích zaměstnanců. Stěžejním právním předpisem, který každý zaměstnavatel musí mít na paměti, je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který reguluje zpracovávání osobních údajů a také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který se získáváním a zpracováváním osobních údajů věnuje na několika místech, když…

Číst
Kategorie: Články

Zapsání firmy do obchodního rejstříku


Pokud jste se rozhodli založit si svoji společnost tak v tomto článku se dozvíte jak postupovat při zápisu do obchodního rejstříku.   Zápis do obchodního rejstříku je nyní jednodušší než dříve. Všechny návrhy na zápis, změnu či výmaz je nutné podávat výhradně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře. Vyplývá to z § 18 a následujících zákona…

Číst
Kategorie: Články

Vystěhování firem z Prahy finanční správou

Skoro 900 firem už letos finanční správa daňově vystěhovala z Prahy a další stovky budou zřejmě brzy následovat. Finanční správa se chystá zkontrolovat ještě 53 tisíc firem, které sídlí na virtuálních adresách nebo v office-housech kvůli delegaci. Institut delegace znamená změnu místní příslušnosti správce daně z virtuální adresy do místa skutečné ekonomické činnosti firmy. Institut delegace…

Číst
Kategorie: Články

Nemocenská v roce 2016

V roce 2016 by si měli zaměstnanci, kteří onemocní polepšit.

 V současné době zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu. Na náhradu mzdy nebo platu není nárok během prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti (při karanténě ano), nejvýše však za…

Číst
Kategorie: Články

Krácení dovolené

Nárok na plnou výměru dovolené má pouze zaměstnanec, který u zaměstnavatele pracoval po celý rok. Jestliže u něj neodpracoval celý rok, přichází na řadu krácení dovolené. Podmínky a rozsah krácení dovolené za neodpracovanou dobu stanovuje zákoník práce v § 223.
 
Celoroční nárok dovolené se krátí v případě, že zaměstnanec neodpracuje pro překážky v práci, které se pro…

Číst
Kategorie: Články

Jak opravit chybu v kontrolním hlášení

To, že od roku 2016 budou muset plátci DPH podávat kontrolní hlášení jsme si již říkali. Ale co dělat když v kontrolním hlášení uděláme chybu, tak na to se zaměříme v tomto článku.

Plátce, který je právnickou osobou, bude podávat kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Čtvrtletní…

Číst
Kategorie: Články

Kontrolní hlášení

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vzniká od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Tento nový druh daňového tvrzení a obsahuje vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. Kontrolní hlášení je založeno z velké části na údajích ze současné evidence pro…

Číst
Kategorie: Články

Příjmy z nájmu

Vlastníte nemovitost či movitou věc a chcete si přivydělat jejím pronájmem? V tomto článku si ukážeme jak příjem z nájmu správně zdanit a jak se liší u zaměstnanců, podnikatelů a osob, které mají příjmy pouze z nájmu.


Příjmy z nájmu zdaňujeme podle § 9 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“). Nejedná se o majetek zahrnutý v obchodním majetku.
 …

Číst
Kategorie: Články

Výdajové paušály

Blíží se konec roku a nastává čas pomalu se připravovat na zpracování daňového přiznání za rok 2015. V článku si shrneme informace hlavně o výdajových paušálech. 
Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, nevedeme daňovou evidenci, ale vedeme evidenci příjmů a pohledávek. Výdaje pak neuplatňujeme ve skutečné výši, ale procentem podle druhu našich příjmů. 
Pokud vedeme výdaje procentem, nemusíme si…

Číst
Kategorie: Články

Studenti nad 26 let a zdravotní pojištění

Studujete a zároveň máte více jak 26 let? Pokud budete poté i nadále studovat a nebudete zároveň zaměstnaní ani nebudete podnikat, musíte si začít platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, a to minimálně 1 242 Kč měsíčně.

 Pokud studujete a nedovršili jste věku 26 let platí za Vás zdravotní pojištění stát. Ale po dovršení…

Číst
Kategorie: Články

Změny v minimální a zaručené mzdy

K 1. lednu 2016 nabude účinnosti nařízení vlády č. 233/2015 Sb., které mění nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Od výše minimální mzdy se odvozuje například platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů. Zvyšuje se ze současných 1242 korun na 1337 korun.

Minimální mzda se bude od roku 2016 opět zvyšovat. Základní…

Číst
Kategorie: Články

Jak zvládnout registraci k DPH

Pro podnikatele, kteří se chtějí stát ihned po zahájení svého podnikání dobrovolnými plátci DPH, to vůbec není jednoduchý proces.

Obecné podmínky pro registraci uvádí daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.), který stanoví, že přihlášku k registraci je nutné podat jen na příslušném tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu, který má shodné údaje. Ovšem pokud…

Číst
Kategorie: Články