Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Dopad nového zákona o obchodních korporacích na dokumenty obchodních společností

Nový zákon o obchodních korporacích přináší řadu změn a novinek, které mohou mít významný dopad na život a fungování obchodních společností, jimž by společníci a statutární orgány těchto společností měly věnovat pozornost. Jednou z takových změn je požadavek zákona o obchodních korporacích na úpravu společenských smluv obchodních společností tak, aby tyto společenské smlouvy odpovídaly požadavkům, které zákon o obchodních korporacích nově definuje.

1) Riziko neplatnosti některých ujednání společenských smluv od 1.1.2014

Podle zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s tzv. povinnými ustanoveními tohoto zákona se od 1.1.2014 zrušují. Prakticky to znamená, že je potřeba porovnat ujednání ve společenské smlouvě Vaší obchodní společnosti se novými pravidly (tzv. povinnými ustanoveními) stanovenými zákonem o obchodních korporací. Pokud by společenská smlouva Vaší společnosti obsahovala ujednání, která jsou v rozporu s těmito povinnými ustanoveními, je zde riziko, že k takovým ustanoveními společenských smluv by se od 1.1.2014 nepřihlíželo a že taková ujednání by byla nevymahatelná.

2) Povinnost přizpůsobit společenské smlouvy zákonu o obchodních korporacích do 30.6.2014

Zákon o obchodních korporacích požaduje, aby společenské smlouvy obchodních společností, které vznikly před 1.1.2014, byly přizpůsobeny novým pravidlům stanoveným v tomto zákonu a aby takto upravené společenské smlouvy společnosti založily do sbírky listin. Pokud by obchodní společnost tuto povinnost nesplnila, je zde riziko, že by soud mohl takovou obchodní společnost po výzvě dokonce i zrušit.

3) Dvojí právní úprava obchodních společností vzniklých před 1.1.2014

Obchodní společnosti, které vznikly před 1.1.2014 se od 1.1.2014 řídí jednak zákonem o obchodních korporacích, a dále také v určitých otázkách původním obchodníkem zákonem. Tato dvoukolejnost právní úpravy představuje riziko pro obchodní společnosti zejména v tom, že při činění určitých právních kroků nemusí být zcela zřejmé, zda má obchodní společnost přihlížet k pravidlům původního obchodního zákoníku nebo k pravidlům nově definovaným v zákonu o obchodních korporacích. Přitom, pokud by obchodní společnost použila „nesprávná“ pravidla, hrozí, že daný právní krok by mohl být i neplatný.

Řešením této situace, které zákon o obchodních korporacích nabízí, je podřídit obchodní společnost novému zákonu o obchodních korporacích jako celku, což se prakticky provede úpravou společenských smluv. Po podřízení obchodní společnosti zákonu o obchodních korporacích se obchodní společnost bude řídit již výhradně zákonem o obchodních korporacích a výše zmíněná dvoukolejnost právní úpravy a zní hrozící riziko neplatnosti právních kroků budou odstraněny.

*             *             *             *             *             *             *             *             *

V případě, že byste měli zájem výše uvedené otázky Vaší společnost řešit, můžeme Vám nabídnout služby naší partnerské právní kanceláře. Kontaktujte Mgr. Radana Janoše - 777991058, , www.radanjanos.cz, Ostrava

*             *             *             *             *             *             *             *             *

Autorem článku je Mgr. Radon Janoš, advokát

Radan Janoš, jako advokát, poskytuje právní služby v různých oblastech právního řádu, zejména v právu občanském, obchodním, rodinném, správním a trestním. Mezi jeho klienty patří jak podnikatelé, využívající jeho zkušeností v oblasti obchodního práva a schopnosti práce v anglickém jazyce, tak i běžní lidé, hledající právní pomoc při řešení nejrůznějších životních situací, od sousedských sporů až po rozvody. Při své práci klade velký důraz zejména na kvalitu odvedené práce, komunikaci s klientem, budování dlouhodobé spolupráci založené na vzájemné důvěře a respektu a rovněž na důsledné dodržování pravidel advokátní etiky.
 
Při poskytování právních služeb usiluje o to, aby klient byl vždy dostatečně informován o všech relevantních skutečnost souvisejících s jeho kauzou a měl tak možnost včas učinit kvalifikované rozhodnutí, které bude v souladu s jeho zájmy.

blog comments powered by Disqus