Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Co se musí udělat mzdová účetní na začátku roku?

A máme tu nový rok a v dnešním článku si řekneme jaké povinnosti má mzdová účetní po skončení kalendářního roku.

1. Zpracování mzdových listů, rekapitulace mezd a odvodů za jednotlivé měsíce

V první řadě je nutné zpracovat mzdové listy za každého zaměstnance, který byl ve společnosti v daném roce zaměstnán. Mzdové listy slouží jako podklad pro roční zúčtování daně, o kterém hovoříme níže.

2. Shromáždit podklady pro roční zúčtování záloh a provést na žádost zaměstnance roční zúčtování záloh na daň příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků

O roční zúčtování záloh si může požádat každý zaměstnanec, který nemá povinnost podávat daňové přiznání. Činí tak písemně, vyplněním a podpisem části III Prohlášení. Termín pro podání žádosti a současně dodání potřebných podkladů pro vyhotovení zúčtování je nejpozdějido 15. února následujícího kalendářního roku.


3. Vyhotovit a podat finančnímu úřadu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických osob)

Pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsou stanoveny dvě lhůty. Termín pro odevzdání se liší v závislosti na tom, má-li subjekt datovou schránku. Pokud ano, podává elektronické vyúčtování, a potom je lhůta pro podání do 20. 3. následujícího roku.

Pokud datovou schránku daný subjekt nemá, podává vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do dvou měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku.

4.Vystavit zaměstnancům potvrzení o zdanitelných příjmech

Pokud si zaměstnanec podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob sám, požádá svého zaměstnavatele o vystavení „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ a ten je povinen mu toto potvrzení vystavit do 10 dnů od podání žádosti.

5. Vystavit potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení.

Zaměstnavatel je povinen na žádost zaměstnance písemně potvrdit úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné. Potvrzeními jednotlivých zaměstnavatelů následně zaměstnanec doloží svoji písemnou žádost o vrácení přeplatku na pojistném.

Toto potvrzení je zaměstnavatel povinen vystavit do osmi dnů od podání žádosti.

6. Písemně oznámit úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Povinný podíl činí 4 %. Tuto povinnost mohou firmy plnit třemi způsoby.

Buď zaměstnají osoby se zdravotním postižením, nebo odebírají výrobky či služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo odvedou příslušnou částku plnění do státního rozpočtu. Oznámení je nutné podat do 15. února následujícího roku.

7.Připravit Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti na další období

Zaměstnavatel musí umožnit svým zaměstnancům podepsat příslušné prohlášení k dani, díky kterému zaměstnanec uplatňuje nejen základní slevu na poplatníka, ale i další, jako např. slevu na invaliditu, slevu na studenta apod. Tyto skutečnosti samozřejmě musí zaměstnavateli doložit příslušnými potvrzeními.

Prohlášení podepisují zaměstnanci nejpozději 15. února následujícího roku.

8. Vyplnit Evidenční list důchodového pojištění

ELDP překládá zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení a musí tak učinit nejpozději do 30. dubna následujícího roku. Zde je bezpodmínečně nutné vyhotovit tři kopie, jedna se předkládá příslušné správě sociálního zabezpečení, druhou obdrží zaměstnanec a třetí musí zaměstnavatel uschovat po dobu tří kalendářních let po období, kterého se týká.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus