Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Vydědění

Bohužel někdy může v životě přijít situaci, kdy jste nuceni vydědit sví děti. Za jakým podmínek lze tento právní úkon provést vám řekneme v tomto článku.

Vyděděním zůstavitel odnímá svému potomkovi jako nepominutelnému dědici právo dědit, které by mu jinak ze zákona náleželo. Potomek tedy na základě takového právního úkonu nemá dostat žádný dědický podíl ze zůstavitelem zanechaného majetku, popř. má dostat méně, než by mu náleželo. Je totiž možné i jen částečné vydědění.

Potomek zůstavitele tak může být vyloučen z dědění části svého dědického podílu nebo může být částečným vyděděním vyloučen z dědění majetku určitého druhu.

Vydědit lze pouze nepominutelné dědice, což jsou děti zůstavitele, a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nikdo jiný nemůže být nepominutelným dědicem. Nikoho jiného než své děti a děti těchto dětí proto nemůžete vydědit. Pokud si nepřejete, aby dědili jiní lidé kolem vás, kteří by po vás mohli dědit, musíte majetek odkázat závětí někomu jinému.

Do 31. 12. 2014 platilo, že pokud to zůstavitel v listině o vydědění výslovně stanovil, vztahovaly se důsledky vydědění i na jeho potomky. Pokud tedy zůstavitel nevydědil i potomky svého dítěte, pak jeho vnuci a vnučky dědily. Od 1. 1. 2014 platí, že přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.

Pokud tedy vyděděný potomek přežije zůstavitele, nedědí ani jeho potomci. A to aniž by to muselo být výslovně uvedeno v listině o vydědění. Toto pravidlo může zůstavitel odlišnou vůlí vyloučit. Jestliže však zemře vyděděný potomek dříve než zůstavitel, potom jeho potomci dědí mimo těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z dědického práva.

Ve starém občanském zákoníku se mluvilo o čtyřech důvodech k vydědění, nový zákoník jich upravuje celkem šest. Vydědění z jakýchkoliv jiných důvodů než stanovených zákonem je neplatné, důvody vydědění nelze rozšiřovat.

Nově a to od 1. 1. 2014 již není třeba uvádět do listiny o vydědění důvod, pro nějž zůstavitel svého potomka vydědil. Postačí, pokud zákonný důvod, pro který zůstavitel svého potomka zbavil dědictví, stále trvá a lze jej prokázat.

Důvody vydědění:

1. Potomek neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi
2. Potomek o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl.
3. Potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.
4. Potomek vede trvale nezřízený život.
5. Potomek je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.
6. Potomek je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus