Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Co by měla obsahovat pracovní smlouva pro práci na dálku?

  • 0

Plánujete, že váš zaměstnanec bude pracovat z domu? Jaký je první krok k takovéto spolupráci, tedy k sepsání pracovní smlouvy?

Předně je nutné si uvědomit, že zaměstnanec může vykonávat práci z domova nebo mimo pracoviště zaměstnavatele pouze na základě dohody se zaměstnavatelem. Místo výkonu práce jsou dle zákoníku práce nezbytnou náležitostí pracovní smlouvy. Zaměstnanec se může dohodnout se zaměstnavatelem, že jeho bydliště bude výlučným místem výkonu práce, ale lze sjednat také „kombinované“ pracovní místo, to znamená dohodnout se, že bude zaměstnanec pracovat částečně doma a částečně na pracovišti či na jiném místě – například u klientů.

Dle zákoníku práce se na zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele a který si rozvrhuje pracovní dobu sám, nevztahují ustanovení zákoníku práce upravující rozvržení pracovní doby. Ovšem nic nebrání tomu, aby si zaměstnavatel ujednal se zaměstnancem dílčí omezení jeho volnosti při rozvržení pracovní doby. Také může být vhodné, aby si v pracovní smlouvě zaměstnavatel ujednal se zaměstnancem, že zaměstnanec nebude pracovat v noci a o víkendu, aby zaměstnavateli nevznikala povinnost vyplácet příplatky ke mzdě. I při práci z domova nebo mimo pracoviště zaměstnavatele musí být dodržována maximální délka pracovní doby, která nesmí přesáhnout stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně, s výjimkou práce přesčas při splnění zákonných podmínek.

Velkou komplikací pro zaměstnavatele se při výkonu práce mimo jeho pracoviště může stát bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, a to včetně pracovních úrazů. Zaměstnavatel totiž musí plnit povinnosti týkající se BOZP i u zaměstnanců pracujících mimo jeho pracoviště (například prevenční povinnost), dále musí pravidelně provádět školení zaměstnanců o pravidlech BOZP, zajistit jim poskytování závodní preventivní péče anebo jim poskytnout osobní ochranné prostředky, musí rovněž dodržovat řadu povinností při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání a tak dále. Lze proto doporučit, aby se zaměstnavatel pokusil zajistit dodržování BOZP zaměstnancem smluvně, to znamená, že pracovní smlouva by měla obsahovat například stanovení doby, ve které zaměstnanec nesmí pracovat; povinnost zaměstnance čerpat řádně bezpečnostní přestávky; právo zaměstnavatele nebo jím pověřených osob vstoupit po předchozím oznámení do bydliště zaměstnance za účelem prohlídky pracovního místa nebo za účelem zjištění příčin pracovního úrazu. Ve vztahu k BOZP jsou asi nejproblematičtějším místem pracovní úrazy, neboť se obtížně prokazuje, zda k úrazu skutečně došlo v pracovní době a v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Sporům vyplývajícím z uvedeného, které mohou být velmi komplikované a časově náročné, lze částečně předejít ujednáním v pracovní smlouvě o povinnosti zaměstnance předem oznámit zaměstnavateli rozvržení pracovní doby a následně i bezodkladným ohlášením pracovního úrazu zaměstnancem.


Další náležitosti pracovní smlouvy pro práci z domova:

Pracovní smlouva pro práci z domu se v podstatě viditelně neliší od obyčejné pracovní smlouvy. Na co ovšem v pracovní smlouvě nesmíte zapomenout?

Na začátku smlouvy uveďte obě strany, včetně těchto informací: Zaměstnavatel: název firmy (jméno zaměstnavatele), adresa, IČ (datum narození), kde je firma vedena a kým je zastoupena. Zaměstnanec: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození.

Další odstavec věnujte popisu práce či pracovní pozice – zde je dobré vypsat, co vše bude zaměstnanec v pracovní době vykonávat. Například: vyřizování emailů, vyřizování telefonátů na telefonním čísle (uvést), obchodní schůzky s klienty atd. Pokud bude zaměstnanec cestovat, domluvte si předem vše ohledně výdajů na jízdné.

Druhý odstavec věnujte místu výkonu práce – uveďte skutečnou adresu místa, kde se bude zaměstnavatel zdržovat. Poznamenejte, že firemní adrese zaměstnanec fyzicky nebude přítomen. Nezapomeňte také na souhlas zaměstnance ohledně cestování – uveďte, zda bude cestovat pouze po ČR nebo dále.

V dalším odstavci zmiňte, kdy zaměstnanec nastupuje do práce či zkušební dobu.

Samostatný odstavec věnujte pouze mzdě – zmiňte hrubou mzdu, prémie, přesčasy, den, kdy bude mzda vyplácena, způsob vyplácení mzdy, ale také nemocenskou a dovolenou.

Vytvořte odstavec, kde budou požadavky a nutnosti pro vybavení domácího pracoviště – pokud máte zaměstnanců, kteří pracují na dálku či z domu více, nebudete mít čas všechny kontrolovat. Vytvořte hrubý seznam náležitostí, která zaměstnanec musí doma pro výkon práce mít. Abyste si pracovní koutek či pracovnu ověřili, vyžádejte si fotografii této místnosti.

V dalším odstavci popište či zhrňte pracovní dobu zaměstnance – uveďte počet hodin týdně či mesíčně, ale také každodenní pracovní dobu.

Následující odstavec nemusí být dlouhý – napište informaci ohledně dovolené zaměstnance.

Další odstavec není nijak příjemný, ovšem je nezbytné, aby se na smlouvě objevil – jedná se o skončení pracovního poměru – zda se vypište a pojistěte si ukončení pracovního poměru v případě obou dvou stran. Je na vás, jaké podmínky si stanovíte. Tento odstavec obvykle bývá nejdelší, nebojte se tedy, pokud tento bod budete mít přes celou stránku.

Ve smlouvě uveďte i práva a povinnosti obou stran – dbejte na to, aby si zaměstnanec tyto body přečetl a dodržoval.

Pokud chcete uvést ve smlouvě náležitosti navíc, věnujte jim samostatný odstavec – jedná se o další informace, které chcete mít uzavřené.

V neposlední řadě sepište závěrečná ustanovení – v kolika vyhotoveních je smlouva podepsána, dodatky atd.

Nakonec nezapomeňte na datum a podpisy obou stran.
blog comments powered by Disqus