Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Návrat k jednoduchému účetnictví

Od roku 2016 by se mělo vrátit do zákona jednoduché účetnictví. Účtovat takto však budou moci jen někteří. Úlevy budou platit např. pro mikro účetní jednotky. Bude vytvořena nová kategorizace účetních jednotek, která ovlivní vedení jednoduchého účetnictví a firmám přibudou nové povinnosti.

Jednoduché účetnictví dříve platilo až do roku 2004. Některé účetní jednotky ho však v souladu s ustanovením § 38a zákona o účetnictví nadále využívaly. S platností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 u těchto účetních jednotek panovala nejistota, jestli budou moci pokračovat ve vedení jednoduchého účetnictví.

Nová novela zákona číslo 398 tento nedostatek změní. Jedním z důvodů pro návrat jednoduchého účetnictví je také společenská poptávka. To platí hlavně pro velmi malé účetní jednotky vykonávající společensky prospěšnou činnost, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání. Pro tyto malé účetní jednotky, bylo vedení účetnictví administrativně i finančně náročné. Jednoduché účetnictví lépe vyhovuje jejich potřebám.

Navržené znění § 1f zákona o účetnictví:

(1) Účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) může vést jednoduché účetnictví, pokud

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 1 500 000 Kč a 

d) je současně

1. spolkem a pobočným spolkem,

2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,

3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,

4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo

5. honebním společenstvem.


Od 1. ledna 2016 by tak mohly ve vedení jednoduchého účetnictví pokračovat pouze ty účetní jednotky, které splní všechny čtyři výše uvedené podmínky. V případě, že dané podmínky přestanou splňovat, nemohou vést účetnictví jednoduché, ale podvojné a to minimálně 5 let. Tato podmínka má zabraňovat častým přechodům mezi způsoby vedení účetnictví. Zákon se zmiňuje i o nově zřízených jednotkách, např. spolcích. U těchto účetních jednotek lze při vzniku vést jednoduché účetnictví, pokud se očekává, že budou splňovat všechny 4 podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

Pro ostatní mikro účetní jednotky se návratem jednoduchého účetnictví prakticky nic nemění. Novela zákona o účetnictví však počítá s určitými úlevami. Označit účetní jednotku jako mikro můžeme po splnění určitých podmínek. Taková účetní jednotka nesmí k rozvahovému dni překročit alespoň 2 z těchto 3 kritérií:

a) aktiva celkem 9 000 000 Kč

b) čistý obrat 18 000 000 Kč

c) průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.


Pro mikro účetní jednotky platí následující úlevy:

-  v příloze v účetní závěrce uvádí mikro účetní jednotky pouze část údajů oproti plné   škále informací uváděných velkými účetními jednotkami,

-  nemusí používat ocenění reálnou hodnotou,

-  nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.


Pro mikro účetní jednotky, které nemají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, platí některé další osvobození. Pro tyto účetní jednotky je dostačující sestavení zkrácené rozvahy a zkráceného výkazu zisku a ztrát. Dále platí, že pokud jsou v příloze účetní závěrky uvedeny údaje o nabytí vlastních akcií účetní jednotkou, nemusí vyhotovovat výroční zprávu.



Kategorie: Články







blog comments powered by Disqus