Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Dotace pro podnikatele

  • 0

Dotace pro podnikatele


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 bude spuštěn v první polovině letošního roku. Územní působnost tohoto programu zahrnuje celou Českou republiku s výjimkou hlavního města Prahy, pro kterou je vymezen speciální program. V rámci OP PIK budou podnikatelské subjekty moci čerpat finanční podporu ve formě dotací, ale i zvýhodněných úvěrů.


Celý operační program pro podnikatele je rozdělen do několika oblastí:

·         Úspory energie–podpora projektů snižující energetickou náročnost výrobních procesů a projektů, které zvyšují energetickou efektivitu. Jedná se např. o zateplování, modernizaci soustav osvětlení budov, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla apod.

·         Technologie – program je určen na nákup strojů a zařízení včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.

·         Nemovitosti – podporarekonstrukcí objektů tzv. brownfields, zastaralé infrastruktury a modernizace výrobních provozů.

·         Školící střediska – výstavba, pořízení a rekonstrukce školících center, včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví.

·         ICT a sdílené služby – program na podporu vytváření center sdílených služeb a datových center, vytváření nových ICT řešení jako např. digitálních služeb, aplikací a firmware.

·         Inovace – zavedení nových inovativních výrobků do výroby a jejich uvedení na trh, podpora aktivit k ochraně práv průmyslového vlastnictví, podpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

·         Marketing – podpora malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách.Dále pak podpora služeb zaměřených na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti firem.

·         Aplikovaný výzkum– program na podporu realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

·         Potenciál – podpora kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také pro navázání spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi.

·         Inovační vouchery – podporuje spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi, nákup externích služeb v oblasti inovací od subjektů působících v oblasti výzkumu a šíření znalostí.

·         Partnerství znalostního transferu –vytváření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí, za účelem transferu znalostí včetně souvisejících technologií a dovedností.

·         Služby infrastruktury – podpora vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných organizací (vědecko-technické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra) s podnikatelskou sférou.

·         Spolupráce – podpora vytváření klastrů, technologických platforem, či kooperačních inovačních sítí.

·         Poradenství 1– poradenství pro začínající podniky (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury.

·         Poradenství 2 – poradenské služby specialistů, zaměřené především na mezinárodní prostředí, strategické řízení a management inovací, získání odborného know-how, které umožní rozvíjet jejich podnikání.

·         Obnovitelné zdroje energie – podpora výstavby bioplynových stanic, malých vodních elektráren, instalování kogeneračních jednotek, které využívají bioplyn, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy.

·         Úspory energie v SZT – program je zaměřen na využívání kombinované výroby elektřiny a tepla ve formě rekonstrukce a rozvoje rozvodných tepelných zařízení a zavádění systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

·         Nízkouhlíkové technologie – podpora na zavádění nízkouhlíkových technologií v oblasti dopravy, výroby energie a v oblasti zpracovávání a využívání druhotných surovin.

·         Vysokorychlostní internet – modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků, budování nových sítí, pokrývání tzv. bílých míst.


Program rozvoje venkova 2014-2020

V tomto programu budou primárně podpořeni zemědělští podnikatelé. Dotaci v tomto programu mohou získat např. projekty, které jsou zaměřené na výstavbu skladů, stájí, technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu, speciální stroje, kotelny určené na biomasu, bioplynové stanice, projekty určené na rozvoj agroturistiky, zpracování zemědělských produktů a výrobků jejich balení a značení.

V případě nezemědělských podnikatelů jsou v rámci tohoto programu určeny dotace na výstavbu či rekonstrukci pivovaru, truhlářské dílny, autoservisu nebo prodejny určené pro maloobchod.

Malokapacitní ubytovací zařízení a zařízení pro stravování včetně sportovišť určených pro podporu cestovního ruchu na venkově bude tento program rovněž podporovat. Co se týče lesnictví, v programu budou podpořeny investice na rekonstrukce a stavbu lesních cest, nákup lesnických strojů včetně technologií, malé pilařské závody a další.


Nová zelená úsporám

V rámci tohoto programu mohou majitelé rodinných domů čerpat dotaci na snižování energetické náročnosti, konkrétně na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah a výměnu oken. Dále je podporovaná výstavba nových nízkoenergetických domů ve výši až 500 000 Kč. V rámci programu Nová zelená úsporám je rovněž podporováno zavádění tepelných čerpadel, rekuperací, kotlů na biomasu, krbových kamen či plynových kondenzačních kotlů.


Odborníci zabývající se dotačním poradenstvím vám mohou pomoci:

-          Zorientovat se v dotačních titulech

-          Dle zkušeností zkonzultovat, zda na daný typ dotace vaše firma dosáhne

-          Komplexní vyřízení dotace – registrační žádost, plná žádost, žádost o platbu, administrace

-          Monitoring dotací pro vaši firmu v budoucnuIng. Roman Opluštil

roman@dotacniprilezitosti.cz

www.dotacniprilezitosti.cz

Kategorie: Chytrá kancelářblog comments powered by Disqus