Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Účetní závěrka

Pomalu se blíží konec roku a to pro většinu účetních to znamená připravit se na účetní závěrku

Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Druhou variantu mohou sestavit účetní jednotky, které nejsou povinny ji mít ověřenou auditorem.

Jestliže má účetní jednotka zákonnou povinnost auditu, má současně i povinnost sestavit výroční zprávu. Její součástí je ověřená účetní závěrka, zpráva auditora a jako příloha také zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. 

Účetní závěrka se také skládá z několika části, a to rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha.

Průběh účetní uzávěrky lze rozdělit do čtyř kroků:

1. Inventarizace

2. Zaúčtování účetních případů na konci účetního období

3. Zjištění hospodářského výsledku, výpočet základu daně z příjmů

4. Uzavření účetních knih


1. Inventarizace

- hlavní úkolem je porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem účetním. Provádí se v pěti fázích:

-zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou a dokladovou inventurou

-vyhotovení inventurních soupisů osvědčujících skutečné stavy inventovaných položek

-vyčíslení inventarizačních rozdílů (mank a přebytků)

-vyúčtování inventarizačních rozdílů

-zpracování dalších zjištění a doporučení (opravné položky, zvýšené odpisy, rezervy)

2. Zaúčtování účetních případů na konci účetního období

-účetní musí zaúčtovat veškeré případy související s daným účetním obdobím. Proto je potřeba provést několik operací:

závěrečné operace u zásob

-účetní musí proúčtovat zásoby na cestě, proúčtovat nevyfakturované dodávky, po provedení fyzické inventury porovnat její výsledky s účetním stavem (způsob A) nebo s operativní evidencí (způsob B), inventurní rozdíly zaúčtovat na příslušné výnosové a nákladové účty.

kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů

- náklady a výnosy se musí zaúčtovat vždy do období, s kterým věcně a časově souvisí. Pro časové rozlišení slouží účty 381 až 385. Tyto účty podléhají dokladové inventarizaci a musí proto být na konci účetního období ověřeno, zda jejich zůstatky souhlasí se skutečností.

zaúčtování dohadných položek

-může se stát, že účetní jednotka na konci účetního období nemá vyúčtovány náklady, které již spotřebovala a nezná jejich přesnou velikost. Nebo naopak má nárok na nějakou platbu, ale neví její přesnou výši. K tomu slouží účty 388 – dohadné účty aktivní a 389 – dohadné účty pasivní.

zúčtování kurzových rozdílů

-majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na měnu českou směnným kurzem vyhlašovaným ČNB, a to k datu vzniku účetního případu. V případě oceňování pohledávek a závazků jde u dodavatele o den vystavení faktury, u odběratele o den přijetí faktury. Protože účetní závěrka musí zobrazit skutečný stav účetnictví k datu sestavení účetní závěrky, musí účetní jednotka přecenit konečné zůstatky pohledávek, závazků v cizí měně a konečné zůstatky devizových účtů i pokladen kurzem stanoveným ČNB k poslednímu dni uzavíraného období. K zaúčtování rozdílů použije účet 563 – kurzové ztráty nebo účet 663 – kurzové výnosy.

zaúčtování opravných položek

-pokud je inventarizací prokázáno snížení hodnoty majetku, vytvoří se k jeho účtům opravné položky. Opravné položky slouží především k tomu, aby mohla být při uzavírání účetních knih dodržena zásada opatrnosti, tedy aby byl majetek oceněn v hodnotě, která skutečně nejlépe odpovídá věrnému a reálnému obrazu skutečnosti. Opravné položky se účtují pomocí účtové skupiny 55.

zaúčtování rezerv

-dle zákona o účetnictví se rezervy tvoří z nákladů a pro účetní jednotku jsou z účetního hlediska dočasným zdrojem, který se tvoří ze zisku. Slouží k tomu, aby měla účetní jednotka v budoucnu k dispozici potřebné zdroje na úhradu výdajů a závazků, u kterých je znám účel, ale ne přesná částka a období. Tvorba rezerv se účtuje na příslušný nákladový účet (55, 57, 58 nebo 59 účtové skupiny) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy.

odpis pohledávek

-jedná se o pohledávky, kdy dlužník není schopen či ochoten uhradit dlužnou částku věřiteli, případně by náklady spojené s vymáháním pohledávky převýšily její hodnotu. Účetní jednotka má v zásadě dvě základní možnosti, jak se s nedobytnými pohledávkami vypořádat: tvorbou opravných položek k pohledávkám nebo odpisem pohledávek. Odpis se zaúčtuje účetním zápisem 546/311.

3.  Zjištění hospodářského výsledku a výpočet daně z příjmů. Patří do něj zjištění obratů účtů rozvahových i výsledkových a výsledku hospodaření. Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady účetní jednotky, na jeho základě se vypočte a zaúčtuje daň z příjmů.

4. Uzavření účetních knih

 - před uzavřením je třeba zjistit obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů, zjistit konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů, zjistit základ daně z příjmů a daňovou povinnost, zjistit účetní výsledek hospodaření převodem nákladových účtů na vrub příslušného účtu účtové skupiny 710 - Účet zisků a ztrát a převodem výnosových účtů ve prospěch tohoto účtu, uzavřít hlavní knihu převodem zůstatků rozvahových účtů na účet 702 – Konečný účet rozvažný. Pak možné sestavit účetní závěrku.

Společnosti, které jsou zapsány do obchodního rejstříku mají  povinnost  zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu. Sankce za porušení může být udělena až do výše tří procent hodnoty celkových aktiv brutto. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů účetní jednotka splní okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu.

                                                                                 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus