Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Pracovní smlouva a její dodatky

Uzavřením pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V průběhu pracovního poměru může dojít k různým situacím, které vyžadují sepsání dodatků k již uzavřené pracovní smlouvě

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a minimálně ve dvou vyhotoveních – jedno pro zaměstnavatele, druhé pro zaměstnance. Sepisuje se buďto předem nebo v den nástupu do pracovního poměru. 

Mezi povinné náležitosti pracovní smlouvy patří dle ustanovení § 34 zákoníku práce:

-druh práce (případně více druhů práce), které má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

-místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 

-den nástupu do práce.

Další ujednání pracovní smlouvy jsou záležitostí smluvních stran. Například se jedná o sjednání kratší pracovní doby, zkušební doby, možnosti vyslání zaměstnavatelem na pracovní cestu apod. Jedná se však o písemné dvoustranné právní jednání, proto musí být veškeré změny sjednány opět písemně dvoustrannou dohodou, tj. dodatkem k pracovní smlouvě.

Dodatky k pracovní smlouvě

Dodatkem k pracovní smlouvě lze prodloužit, ale také změnit její podmínky, pracovní poměr je založen na smluvním pracovněprávním vztahu. Zákoník práce stanovuje, že měnit obsah pracovněprávního vztahu je možné pouze dohodou smluvních stran.  V případě nedodržení totiž zaměstnavateli hrozí sankce ze strany inspektorátu práce. Dodává však, že pokud se změna týká identifikačních údajů, o tomto zaměstnavatel  zaměstnance pouze informuje, rozhodně není třeba sepisovat dodatek- to vyplývá z ustanovení § 37 zákoníku práce. Platí to i pro případ změny identifikačních údajů zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, označení druhu a místa výkonu práce, apod. 

Jestliže pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, musí ho o nich zaměstnavatel písemně informovat do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Jedná se například o údaj o délce dovolené, splatnosti mzdy, bližší označení druhu a místa výkonu práce a další údaje podle § 37 zákoníku práce.

Zaměstnanec a zaměstnavatel se na sepsání nové pracovní smlouvy mohou samozřejmě kdykoli dohodnout. Pracovní smlouvu však není možné antidatovat. V nové pracovní smlouvě by mělo být uvedeno datum, ke kterému bude pracovní smlouva podepisována. Jako den nástupu do práce se však uvede datum, kdy zaměstnanec skutečně poprvé do práce nastoupil. Aby nedošlo k pochybnostem, doporučuje připojit i ustanovení o tom, že závazek z dosavadní pracovní smlouvy ve znění všech dodatků se ruší a nahrazuje se závazkem z nově uzavřené pracovní smlouvy.

Zaměstnavatel by proto měl dobře zvážit, které údaje budou nad rámec povinných náležitostí součástí pracovní smlouvy jako dvoustranného právního jednání a o kterých bude zaměstnanec jednostranně písemně informován zaměstnavatelem. Od této skutečnosti se odvíjí i povinnost sepisování dodatků k pracovní smlouvě při jejich změně. Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus