Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Založení neziskových organizací

 
Nezisková organizace má vlastní právní subjektivitu a díky ní může jednat vlastním jménem, nabývat majetek, přijímat dary a vhodným způsobem optimalizovat podnikatelskou činnost jiných subjektů (včetně hospodářských výsledků).  Výhodou je také skutečnost, že občanské sdružení má šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých dárců tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev.
 
Základní formy neziskových organizací jsou:
 
Občanské sdružení
Nadace a nadační fond
Obecně prospěšná společnost
 
1. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
-zpravidla se jedná o sdružení fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování a ochrany společného zájmu. Podmínkou je, že se jedná o nenáboženské, nepolitické a nepodnikatelské sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení.
Sdružení mohou založit nejméně tři občané ČR, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Tito vytvoří tzv. přípravný výbor, který vypracuje stanovy sdružení a podá návrh na registraci.
Návrh je možno podat na adresu Ministerstva vnitra ČR ,odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování
 
Obsah návrhu:
Kromě žádosti je nutné připojit dvojí vyhotovení stanov.
a) žádost o registraci by měla obsahovat:
· název a sídlo sdružení
· cíle činnosti
· označení členů přípravného výboru (jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození)
· označení zmocněnce přípravného výboru oprávněného jednat jménem výboru (člen přípravného výboru starší 18 let)
· podpisy členů přípravného výboru
b) stanovy musí obsahovat:
· název sdružení (musí se lišit od názvu již existující právnické osoby)
· sídlo
· cíle činnosti
· práva a povinnosti členů sdružení
· orgány sdružení (např. valná hromada, výbor, předseda), způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, oprávněných jednat jménem sdružení
· ustanovení o organizačních složkách (pokud budou zřízeny)
· zásady hospodaření sdružení (zdroje příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření, apod.)
· podpisy členů přípravného výboru
 
2.NADACE
- jedná se o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Obecně prospěšným cílem se rozumí zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.
Podstatou nadace je nadační jmění, jehož výnosy slouží k dosahování účelu, pro který byla nadace založena. Účelu se dosahuje především formou poskytování nadačních příspěvků třetím osobám. Nadační jmění je zapsáno v nadačním rejstříku a smí být tvořeno pouze peněžitými prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi nebo majetkovými hodnotami, které mají předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva. Nadační jmění nesmí být po celou dobu existence nadace zcizeno a jeho celková hodnota nesmí být nižší než 500 000,- Kč.
Nadaci může zřídit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba. Více zřizovatelů uzavře smlouvu. Je-li zřizovatel jediný, zřizuje se nadace formou notářského zápisu nebo závětí.
Návrh se podává u Krajského soudu, v jehož obvodu má nadace sídlo.
 
Obsah podání:
Podání by mělo kromě samotného návrhu obsahovat ještě další listiny:
a) návrh na zápis do nadačního rejstříku s těmito náležitostmi:
· označení navrhovatele, kterým může být zřizovatel nebo vykonavatel závěti nebo jimi pověřená osoba
· název a sídlo nadace
· označení zřizovatele nebo zřizovatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt u fyzické osoby a název, sídlo a IČO u právnické osoby)
· účel nadace
· výši vkladů zřizovatelů
· výše nadačního jmění (minimálně 500 000,- Kč)
· výčet majetku, který tvoří nepeněžitý vklad do nadačního jmění s uvedením jeho popisu a hodnoty
· označení členů správní rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt) s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace
· označení členů dozorčí rady nebo revizora (jméno, příjmení, rod né číslo a trvalý pobyt)
· úředně ověřené podpisy navrhovatele
b) nadační listina (smlouva, listina nebo závěť) musí být připojena ve dvojím vyhotovení s těmito náležitostmi:
· název a sídlo nadace
· označení zřizovatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt u fyzické osoby a název, sídlo a IČO u právnické osoby)
· vymezení účelu, pro který se nadace zřizuje (musí být v souladu s obecně prospěšným cílem)
· výše, popř. hodnota majetkových vkladů zřizovatelů (nepeněžitý vklad musí být přesně určen a znalecky oceněn)
· určení výše nadačního jmění (minimálně 500 000,- Kč), popř. vymezení věcí, které ho tvoří
· počet a označení členů správní rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt) s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace
· počet a označení členů dozorčí rady nebo revizora (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt)
· určení pravidla pro omezení nákladů na správu nadace (lze stanovit, že pravidlo určí statut nadace)
· určení osoby, která spravuje majetkové vklady zřizovatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt)
· podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh možných příjemců (lze stanovit, že podmínky určí statut nadace)
· stanovení vykonavatele závěti, který jmenuje členy první správní a dozorčí rady a provede další úkony související se vznikem nadace, je-li nadace zřizována závětí
· úředně ověřené podpisy zřizovatelů
c) čestná prohlášení členů správní rady, členů dozorčí rady nebo revizora (prohlášení o souhlasu se jmenováním do funkce a o splnění zákonných podmínek), přičemž podpisy musí být úředně ověřeny
d) výpisy z rejstříku trestů členů správní rady, členů dozorčí rady nebo revizora ne starší šesti měsíců (u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR, obdobný doklad vydávaný v zemi jejich trvalého pobytu)
e) podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem nadace (podpisové vzory je třeba úředně o věřit)
f) doklad o splacení peněžitého vkladu nebo převzetí nepeněžitého vkladu zřizovatelů (jako doklad postačí čestné prohlášení osoby pověřené správou vkladů, dále je potřeba přiložit u peněžitého vkladu výpis z bankovního účtu a u nepeněžitého vkladu doklad prokazující vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí - a ocenění soudním znalcem)
g) doklad o právní subjektivitě právnické osoby, je-li zřizovatelem (výpis z obchodního rejstříku nebo doklad statistického úřadu o přidělení IČO)
h) doklad o oprávnění k umístění sídla (souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla nebo nájemní smlouva)
 
3.NADAČNÍ FOND
-jedná se o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Nadační fond oproti nadaci nemá nadační jmění a dosahuje účelu, pro který byl založen, veškerým svým majetkem.
Nadační fond se zřizuje  zřizovací smlouvou (je-li více zřizovatelů), listinou či závětí. Fond může zřídit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba.
Návrh se podává u Krajského soudu, v jehož obvodu má nadační fond sídlo. 
Návrh na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku musí obsahovat stejné náležitosti jako u nadace s výjimkou určení výše nadačního jmění, které nadační fond nevytváří. Minimální výše majetkových vkladů zřizovatelů není stanovena.
 
4.OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
-jedná se o právnickou osobu založenou k poskytování obecně prospěšných služeb. Služby jsou poskytovány cílové skupině uživatelů za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.
Obecně prospěšnou společnost může založit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba. Více zakladatelů uzavře smlouvu. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje smlouvu zakládací listina sepsaná formou notářského zápisu. 
Návrh na zápis do rejstříku musí být podán nejpozději do 90 dnů od založení (sepsání smlouvy nebo zakládací listiny).
Návrh se podává u Krajského soudu, v jehož obvodu má obecně prospěšná společnost sídlo. 
Obsah podání:
Podání by mělo obsahovat kromě návrhu také další listiny:
a) návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností musí obsahovat:
· označení navrhovatele (zakladatel nebo jím pověřená osoba)
· název a sídlo obecně prospěšné společnosti
· označení zakladatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý poby t u fyzické osoby a název, sídlo a IČO u právnické osoby)
· druh obecně prospěšných služeb a předmět doplňkové činnosti, bude-li provozována
· označení členů správní rady (jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt) s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace
· označení členů rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt), je–li zřízena
· úředně ověřené podpisy navrhovatele
b) zakládací smlouva nebo listina musí být přiložena ve dvojím vyhotovení s těmito náležitostmi:
· název a sídlo obecně prospěšné společnosti
· označení zakladatelů (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt u fyzické osoby a název, sídlo a IČO u právnické osoby)
· druh obecně prospěšných služeb
· podmínky pro poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb
· dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud není založena na dobu neurčitou
· hodnotu a označení majetkových vkladů zakladatelů (nepeněžitý vklad musí být přesně určen a znalecky oceněn)
· počet a označení členů správní rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt) s uvedením způsobu jejich jednání jménem obecně prospěšné společnosti
· počet a označení členů dozorčí rady (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt), je-li zřízena
· určení osoby, která spravuje majetkové vklady zakladatelů
· způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti
· úředně ověřené podpisy zakladatelů
c) čestná prohlášení členů správní rady a členů dozorčí rady (prohlášení o souhlasu se jmenováním do funkce a o splnění zákonných podmínek), přičemž podpisy musí být úředně ověřeny
d) výpisy z rejstříku trestů správní rady a členů dozorčí rady ne starší šesti měsíců (u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR, obdobný doklad vydávaný v zemi jejich trvalého pobytu)
e) podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem obecně prospěšné společnosti (podpiso vé vzory je třeba úředně ověřit)
f) doklad prokazující splnění zvláštních podmínek požadovaných zákonem k poskytování obecně prospěšných služeb (např. živnostenské oprávnění)
g) doklad o splacení peněžitého vkladu nebo převzetí nepeněžitého vkladu zakladatelů (jako doklad postačí čestné prohlášení osoby pověřené správou vkladů, dále je potřeba přiložit u peněžitého vkladu výpis z bankovního účtu a u nepeněžitého vkladu doklad prokazující vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí - a ocenění soudním znalcem)
h) doklad o právní subjektivitě právnické osoby, je-li zakladatelem (výpis z obchodního rejstříku nebo doklad statistického úřadu o přidělení IČO)
i) doklad o oprávnění k umístění sídla (souhlas majitele nemovitosti s umístění sídla nebo nájemní smlouva)
Řízení provádí stejný rejstříkový soud jako v případě nadací a nadačních fondů, i jeho průběh je stejný. 
 
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus