Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Co přinese nového rok 2014 pro společnosti s ručením omezeným

this image is licensed


Již za půl roku vstoupí v platnost zákon o obchodních korporacích, který bude mít vliv na každou obchodní společnost či družstvo se sídlem v České republice. Náš článek v krátkosti představí podstatné změny u společností s ručením omezeným.

Společnosti s ručením omezeným jsou v České republice nejpoužívanější a nejoblíbenější formou obchodní společnosti, a proto je důležité tomuto novému zákonu o obchodních korporacích věnovat pozornost. Zákon přináší výrazné zjednodušení a zprůhlednění procesů vedoucích k založení a vzniku společností s ručením omezeným. Hlavním cílem těchto změn bylo především umožnit jednodušší a flexibilnější fungování těchto společností.

Obchodní podíly

Současná právní úprava zná pouze jeden druh obchodního podílu. V rámci nového zákona o obchodních korporacích (dle §135) bude umožněno, aby ve společenské smlouvě bylo možné kromě základního podílu upsat i podíly různých druhů. Zákon o korporacích nijak neomezuje počet druhů těchto podílů, které lze ve společenské smlouvě vymezit a také není omezen počet druhů podílů na jednoho společníka. Tím lze diverzifikovat práva a povinnosti jednotlivých společníků.

Ve společenské smlouvě se tedy nově může vyskytnout podíl, se kterým sou spojena určitá práva, jako například:

  • přednostní právo na výplatu zisku,

  • podíly, se kterými je spojena příplatková povinnost společníka,

  • podíly s omezenými hlasovacími právy, ale se zvýšeným nárokem na zisk či

  • podíly, jejichž prodej bude muset být schválen valnou hromadou, apod.

Převod podílů ve společnosti

Nový zákon o obchodních korporacích nebude vyžadovat při převodu podílů na jiného společníka souhlas valné hromady, který dle staré úpravy požadován byl. Stejně tak již nebude nutný souhlas valné hromady v případě, že bude chtít společník převést svůj podíl na osobu stojící mimo společnost. Avšak tuto možnost lze stále vyloučit přímo ve společenské smlouvě. Toto je významná změna, jelikož pro některé společníky, kteří již nechtěli být ve společnosti účastni, mohlo být získání souhlasu valné hromady velmi těžké, ne-li nemožné.

Usnadnění převodu podílu ve společnosti na další osoby představuje také nově zaváděná možnost inkorporovat podíl ve společnosti do tzv. kmenového listu (cenného papíru na řad dle § 137 zákona o obchodních korporacích). Podíl ve společnosti tak společník bude moci převést na základě ústní smlouvy pouhým předáním kmenového listu s rubopisem.

Opuštění společností již nebude nemožné

Zákon o korporacích upravuje a významně posiluje práva společníků v s.r.o. Další pozitivní zprávou je, že bude možné ukončit účast ve společnosti. Nyní je možné ukončit účast společníka ve společnosti jen jednou ze tří možností, kdy první je na základě dohody všech společníků a zbývající dvě na základě rozhodnutí soudu. Dle současné právní úpravy tedy není možné ze společnosti v některých případech jednoduše odejít a situace je pro společníka bezvýchodná.

Toto řeší právě nový zákon o obchodních korporacích. Kromě současných třech možností ukončení účasti ve společnosti s ručením omezených ještě přidává další, a to možnost společníka ze společnosti vystoupit bez ohledu na vůli ostatních společníků. Tato možnost je v případě, že se významně změnily podmínky, za kterých do společnosti vstupoval. Jedná se zejména o následující případy:

  • společník nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady o změně převažující povahy podnikání společnosti (§ 202, odst. 2 a)

  • společník nesouhlasí s rozhodnutím o prodloužení trvání společnosti (§ 202, odst. 2 b). V tomto případě se jedná o situaci, kdy společnost byla založena na dobu určitou a valná hromada rozhodla o dalším trvání společnosti.

  • Vystoupení společníka ze společnosti je možné také v případě, kdy valná hromada neprojedná žádost společníka o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu na jiného společníka či ho zamítne bez uvedení důvodu.

Základní kapitál již ve výši Kč 1,-

Pro většinu osob, které se o založení společnosti s ručením omezeným zabývají, je tématem číslo jedna nová výše požadovaného základního kapitálu. Zákon o obchodních korporacích nově mění požadavek na výši základního kapitálu společnosti a také na povinnost splatit jej do 5 let. Dle § 142 zákona o obchodních korporacích je nyní minimální výše základního kapitálu ve výši Kč 1,-. Tímto je odstraněna jedena z bariér pro založení vlastní společnosti s ručením omezeným.

Zákonodárce se takto rozhodl, jelikož základní kapitál neplnit svou hlavní roly, a to ochranu věřitelů.

Nicméně bylo důležité zajistit ochranu věřitelů jinými prostředky. Ty nyní bodu například následující: 

  • ustanoveními o správě majetku společnosti,

  • zvýšenou zodpovědností statutárních orgánů obchodních korporací (možnost ručení za splnění závazků obchodní korporace, která je v úpadku),

  • pravidly o testu insolvence – společnost nesmí poskytnout žádné plnění, pokud by si tím způsobila úpadek, apod.

Při zakládání společnosti bude potřeba odborná pomoc

Nová právní úprava poskytuje značnou volnost při stanovování vnitřních pravidel společnosti. S tím jsou však spojeny větší nároky na vhodné koncipování společenské smlouvy, takže na rozdíl od současného stavu, kdy je možné využít pro vyhotovení společenské smlouvy vzory například z internetu, bude v budoucnu nutné při sepisování nových společenských smluv, případně při jejich revizích a při přechodu na tento nový právní režim, vyhledat odbornou pomoc.

Jak vidíte nový zákon o obchodních korporacích vy? Bojíte se ho nebo ho již očekáváte?
blog comments powered by Disqus