Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Podnikat jako fyzická osoba

Nebaví vás ti v zaměstnání a uvažujete o vlastním podnikání, ale nevíte jak začít a co je vše potřeba?

Podnikat lze jako fyzická osoba, nebo formou právnické osoby. V tomto článku se budeme věnovat fyzickým osobám.

Podnikat můžete jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ).

Zákon o dani z příjmu specifikuje příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v § 7. Jedná se o příjmy:

 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • z živnostenského podnikání
 • z jiného podnikání neuvedeného výše, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění

1.Podnikání v zemědělství

Podnikání v zemědělství se řídí zákonem o zemědělství. Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost.


Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele, ostatní fyzické osoby se musí registrovat v evidenci zemědělského podnikatele, kterou vede Ministerstvo zemědělství.

Zemědělského podnikatele zaeviduje kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kam žadatel podá žádost, pokud žadatel splňuje následující podmínky:

 • je osobou plně svéprávnou
 • má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie
 • cizinec, který není občanem EU, pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost českého jazyka.

Splňuje-li žadatel výše uvedené podmínky, obecní úřad obce jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení. Zápis do evidence je zpoplatněn částkou 1 000 Kč.

2. Živnostenské podnikání

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. V § 3 je uvedeno, co všechno není živností. Živnosti dělíme na:

 • ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, které dále jsou:
  • živnosti řemeslné uvedené v příloze č. 1 zákona, pro které je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost – většinou předepsané dosažené vzdělání nebo praxe,
  • živnosti vázané, pro které je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 zákona,
  • živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena, viz příloha č. 4 zákona,
 • koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese, jejich soupis a podmínky odborné způsobilosti viz příloha č. 4 zákona.

Ohlášení živnosti probíhá na živnostenském úřadě a je potřeba sebou mít:

 • občanský průkaz
 • doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde podnikatel umístil své sídlo, liší-li se od bydliště 
 • doklad o zaplacení správního poplatku – za ohlášení živnosti je to 1 000 Kč a lze zaplatit na pokladně příslušného úřadu
 • doklady o bezúhonnosti (nevyžaduje se u občanů ČR a osob s trvalým pobytem)
 • u zahraniční fyzické osoby doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (týká se zahraničních osob ze třetích zemí, kteří nejsou občané EU, EHS nebo Švýcarska).

Pokud podnikatel nemá sám dostatečnou kvalifikaci či praxi, může i tak v daném oboru podnikat, ustanoví-li odpovědného zástupce. Pak musí doložit navíc následující dokumenty, týkající se odpovědného zástupce:

 • doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, není-li učiněn osobně na živnostenském úřadě
 • doklad o bezúhonnosti za stejných podmínek, jak je výše uvedeno u samého podnikatele.

3. Jiná podnikání, autorská činnost, nezávislé povolání

Další skupinou samostatných výdělečných činností jsou jiná podnikání, užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv příbuzných právu autorskému a dále svobodná povolání.

Pro některé z těchto činností nepotřebujeme žádné osvědčení – například u příjmů z autorských práv, nebo tvůrčích činností.

Naopak u jiných je potřeba složit zkoušky dle zákona, jako např. u daňových poradců, advokátů, soudní exekutorů, makléřů, insolvenčních správců, znalců, lékařů, architektů, atd. Jejich podnikání se řídí zvláštními zákony.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus