Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Jaké změny nás čekají v platbách důchodového a nemocenského pojištění?

V příštím roce by se měla změnit pravidla pro platbu nemocenského a důchodového pojištění.

U důchodového pojištění se mění splatnost, již nebude platit úhrada do 20. dne následujícího měsíce, ale budete mít možnost uhradit až do konce měsíce.

OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Pro platbu záloh na důchodové pojištění na přelomu roku platí přechodná ustanovení, abyste nemuseli v lednu posílat dvě (a to za prosinec podle původních pravidel a za leden podle nových).

Přechodným ustanovením je dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Můžete sice platbu uhradit dobrovolně, ale pouze v období od 21. do 31. prosince 2018. Pozdější úhrada není možná a nebude ani penalizována.

Od ledna je také zavedena tolerance při opožděné platbě zálohy na pojistné. Bude-li záloha zaplacena nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, nebude počítáno penále. Pokud ale bude uhrazena později, bude počítáno penále ode dne následujícího pod dni splatnosti, tj. od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který se záloha platí, a to za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky.

U nemocenského pojištění dojde k více změnám. Minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění byl pro rok 2019 stanoven na 6000 Kč a minimální měsíční platba pojistného pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost vzroste na 138 Kč.

I u nemocenského pojištění bude platit, že pojistné je splatné v kalendářním měsíci, na který se pojistné vztahuje.

Aby vám na přelomu roku nemocenské pojištění nezaniklo, musíte zaplatit pojistné za prosinec 2018 do 21. ledna 2019 alespoň ve výši 115 Kč a do konce ledna pak ještě poslat pojistné za leden alespoň ve výši 138 Kč.

Další změna přinese mírnější pravidla pro zánik nemocenského pojištění. V současnosti platí, že pokud se zpozdíte s platbou pojistného, nemocenské pojištění z titulu OSVČ zaniká.

Nově ale bude platit, že pokud nezaplatíte v řádném termínu za daný měsíc pojistné alespoň v minimální výši, máte šanci ho doplatit do konce měsíce následujícího po tom, ve kterém jste jej měli uhradit. Pokud byste tedy lednovou zálohu poslali ještě ve výši za předchozí rok (115 Kč), máte ještě do konce února možnost doplatit pojistné aspoň do výše 138 Kč a účast na nemocenském pojištění se nepřeruší.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus