Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Snížení základu daně

Věděli jste, že některé druhy daní nám můžou snížit základ daně? O některých u nich dnes řekneme v tomto článku.

1. Daň z příjmu právnických osob

Tato daň se vypočítá na základě hospodářského výsledku, který získáme odečtem nákladů od výnosů   a výsledek uvádíme na řádek 10 daňového přiznání. Tento hospodářský výsledek dále v rámci tohoto přiznání upravujeme o položky zvyšující nebo snižující základ daně.

Výslednou daň pak účtujeme: 591 – Daň z příjmů (splatná) / 341 – Daň z příjmů.
Teprve po zaúčtování této daně sestavujeme výkazy. Zůstatek účtu 591 nám hospodářský výsledek na řádku 10 přiznání již neovlivní – nemá tedy logicky žádný vliv na výši daně – i když daň účtujeme na „nákladový“ účet (591).

2. Daň z přidané hodnoty

Tuto daň účtujeme na účet 343

Uvedeme si jednoduchý příklad, kdy je možné si snížit základ daně pomocí daně z přidané hodnoty.

Nákup materiálů na fakturu zaúčtujeme následujícím způsobem: 501 – Spotřeba materiálu, 343 – Daň z přidané hodnoty, 321 – Závazky z obchodních vztahů

Částka DPH nám tedy žádným způsobem neovlivní základ pro daň z příjmů (není to nákladový účet).
Ale může nastat i jiná situace, a to, že si odpočet DPH neuplatníme. V tomto případě pak jak základ daně, tak samotnou daň účtujeme na účet 501 a DPH nám tak vlastně snižuje základ daně z příjmů. Postupujeme vlastně stejně, jako když nakupuje neplátce DPH.

Stejná situace, kdy si DPH neuplatníme sice v přiznání k DPH, ale sníží nám základ daně pro daň z příjmů právnických osob, nám může vzniknout i v jiných situacích:

  • při zrušení registrace k DPH – kdy část DPH „vracíme“,
  • při úpravách a vyrovnání odpočtů DPH – kdy je nárok snižován,
  • při stanovení DPH náhradním způsobem v případě nesplnění registrační povinnosti k DPH.

3. Silniční daň

Daňovou povinnost u silniční daně účtujeme obvykle:  531 – Silniční daň / 345 – Ostatní daně a poplatky (zálohy na tuto daň pak:  345 – Ostatní daně a poplatky / 221 – Bankovní účty).

Pokud daň platí provozovatel vozidla, pak je tato daň jeho daňovým nákladem. V případě, že by tuto daň platil někdo jiný – např. podnikatel, který si auto vypůjčil s tím, že silniční daň bude hradit – pak by to pro něj ale nebyl daňově uznatelný náklad.

Na druhou stranu ale, pokud by silniční daň platil zaměstnavatel (z důvodů služebních cest zaměstnance „svým“ autem) – pak by i tato daň byla u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.

4. Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí nám většinou tvoří součást pořizovací ceny nemovité věci – a do nákladů se nám tak dostane teprve ve formě odpisů. Pokud by však do pořizovací ceny daň nevstupovala (např. kdyby ji platil někdo jiný než nabyvatel – nejčastěji ručitel) a byla by zaplacena – byla by daňovým nákladem.

Pokud je daň nákladem, účtujeme ji obvykle na účet 538 – Ostatní daně a poplatky.

5. Daň z nemovitých věcí

Pokud nemovitá věc „slouží k podnikání“, pak i tato zaplacená daň může být daňovým nákladem. V případě, že nemovitá věc neslouží k podnikání celá, ale pouze z části – pak je nutné i daň jako daňový náklad krátit vhodným způsobem (nejčastěji podle podlahové plochy využívané k podnikání).

K účtování této daně použijeme nejlépe účet 532 – Daň z nemovitosti.
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus