Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Evidenční list důchodového pojištění

Pokud máte zaměstnance vzniká vám povinnost vyplnit a odeslat Evidenční list důchodového pojištění. Termín odeslání je 30. 4. 2018, pokud výdělečná činnost trvala k 31. 12. 2017. Pokud zaměstnanec ukončil zaměstnání dříve je nutné vyplnit a odeslat ELDP do jednoho měsíce od ukončení, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

ELDP se vyplňuje za všechny zaměstnance, kterým vznikla účast na důchodovém pojištění, a to včetně starobních důchodců. Nevyplňuje se u zaměstnanců, kterým účast na pojištění nevznikla, např. u dohod o provedení práce  do 10 000 Kč měsíčně nebo u zaměstnání malého rozsahu.

ELDP se podává sociální správě, u které jste registrovaný. Musíte vyhotovit dva stejnopisy ELDP, jeden stejnopis s podpisem zaměstnance si ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká.

Druhý stejnopis, opatřený podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem, je povinen vydat zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy předkládá ELDP orgánu sociálního zabezpečení.

Na sociální správu se ELDP předkládá v papírové nebo elektronické podobě. Elektronicky lze ELDP podat buď datovou schránkou, a to do datové schránky e-Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo do datové schránky místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Elektronické podání lze podat také prostřednictvím e-portálu ČSSZ, a to buď za pomocí elektronického podpisu, nebo přihlášením do datové schránky. Papírově lze tiskopis buď vytisknout do originálního formuláře, nebo vyplnit a vytisknout s QR kódem na e-portálu ČSSZ. Tiskopis s QR kódem z e-portálu ČSSZ lze vytisknout přímo na tiskárně na čistý papír formátu A4.

Na závěr si ukážeme typy ELDP:

01 – uvádí se v případech, kdy výdělečná činnost pojištěnce ke dni odesílání ELDP v průběhu daného kalendářního roku trvá, a dále za situace, kdy ELDP je odesílán po uzavření celého kalendářního roku a výdělečná činnost pojištěnce po 31. 12. u zaměstnavatele nadále trvá.

02 – uvádí se v případech, kdy výdělečná činnost pojištěnce byla v průběhu daného kalendářního roku ukončena nebo k jejímu ukončení došlo k 31. 12.

Dále se uvádí za situace, kdy končí účast na nemocenském pojištění v souvislosti s nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence nebo u konkrétního pojištěnce dochází ke skončení příslušnosti k českým právním předpisům.

Tato hodnota se rovněž uvede v případě, že údaje o pojištění za daný kalendářní rok již byly v souvislosti s ukončením výdělečné činnosti odeslány, a následně se vyplňuje ELDP s údaji o dodatečném zúčtování příjmů započitatelných do vyměřovacího základu.

03 – uvádí se v případech, kdy se ELDP odesílá v souvislosti s úmrtím pojištěnce.
 


  


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus