Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Přehledy OSVČ

Podání daňového přiznání z příjmu máme za sebou a ještě nás čeká podání přehledu na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Nejzazší termín je do 2. května.

Přehledy podávají všechny OSVČ, které alespoň po část kalendářního roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost. Přehled musí rovněž podat OSVČ, které neměly žádné příjmy. Přehled se v takovém případě vyplní a odevzdá jako tzv. “nulový”, příjmy i výdaje budou nulové.

Nejvíce chyb se dělá u počtu měsíců trvání samostatné výdělečné činnosti. V případě zdravotního pojištění se chybuje u měsíců, kdy se OSVČ netýkal minimální vyměřovací základ. Podnikatelé zapomínají, že zatímco do trvání samostatné výdělečné činnosti se počítá i měsíc, ve kterém OSVČ podnikala pouze několik dní, u měsíců k minimálnímu vyměřovacímu základu se berou v potaz jen měsíce, kdy některá z uvedených skutečností trvala celý kalendářní měsíc.

Příklady, kdy se OSVČ netýká minimální vyměřovací základ a tedy minimální zálohy:

a) plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění .

b) v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance

c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných 

d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu

e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání

f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.

U všech těchto OSVČ je vyměřovacím základem jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů. Ti, kterých se minimální vyměřovací základ netýká, navíc musí k přehledu přiložit doklady, které to potvrzují. Jedná se především o chyby, kdy:

-neoznamují vznik povinnosti státu platit za ně pojistné v případech, kdy pečují o osobu závislou na péči.

-důchodci nedokládají rozhodnutí o pobírání důchodu

-ženy na rodičovském příspěvku nedokládají jeho pobírání (potvrzení z úřadu práce)

-studenti nedokládají potvrzení o studiu

-není doloženo čestné prohlášení o péči o dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let, dokládá přímo pojištěnec (otec nebo matka)

OSVČ, za které pojistné platí stát, nemusí v prvním roce podnikání hradit zálohu na zdravotní pojištění. V druhém roce ale již zálohu platit musí. Hradí ji ve výši na základě příjmů a výdajů. Oproti tomu OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci, zálohy platit nemusí.

Další povinností OSVČ je podat přehled i na ČSSZ. Taky se také většinou chybuje u výpočtu měsíců.  Protože se přehled podává až s ročním odstupem, OSVČ se také někdy domnívají, že oznámily zahájení činnosti už od data vydání živnostenského listu, ale na oznámení o zahájení činnosti uvedly datum pozdější. Při ukončení činnosti se naopak domnívají, že ukončily činnost stejně jako živnostenské oprávnění, ale na oznámení o ukončení činnosti, resp. na odhlášce uvedly datum dřívější.

U sociálního pojištění se také často chybuje u počtu měsíců u vedlejší činnosti. Činnost je považována jako vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla vykonávána aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ. Chyby se dělají i při rozdělování měsíců na hlavní a vedlejší, kdy za chybu je považován vyšší počet měsíců vedlejší činnosti, než eviduje OSSZ. Další chybou je také nesprávně provedený odečet celých měsíců, po které OSVČ pobírala buď dávky peněžité pomoci v mateřství, nebo dávky za dočasnou pracovní neschopnost.Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus