Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Nemocenské pojištění

V tomto článku se budeme zabývat nemocenských pojištěním. Kdo má nebo nemá na něj nárok a za jakých podmínek.

Pokud jste zaměstnanec je účast nemocenského pojištění pro vás povinná, ale pokud jste OSVČ má možnost si vybrat zda si jej budete platit

Z nemocenského pojištění se poskytuje celekm pět dávek a šestá se bude poskytovat od června 2018

-nemocenská

-peněžitá pomoc v mateřství

-ošetřovné

-vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

-otcovská 

-dlouhodobé ošetřovné (od 1. 6. 2018).

1. Nemocenská

Nemocenská náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel, až na první tři dny, které jsou bez náhrady.

Maximální délka nemocenského je 380 dní, pokud se podpůrčí doba neprodlouží.

Výše nemocenské za kalendářní den činí do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. dne 66 % a od 61. dne 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.


2. Peněžitá pomoc v mateřství

Tato dávka se poskytuje v době těhotenství, mateřství nebo při převzetí dítěte do péče. Základní podmínkou je účast na pojištění nebo trvání ochranné lhůty v době nástupu na PPM.

Ochranná lhůta pro ženy, kterým pojištění zaniklo v době těhotenství, činí maximálně 180 kalendářních dní ode dne zániku pojištění. Pokud pojištění zaniklo mimo dobu těhotenství, je ochranná lhůta sedm kalendářních dní ode dne zániku.

Nástup na PPM si žena určí sama v období od počátku osmého do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.

Doba poskytování dávky začíná dnem nástupu na PPM a trvá 28 týdnů. Žena, která porodí dvě a více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů a v případě převzetí do péče 22 týdnů, resp. 31 při převzetí dvou a více dětí zároveň.

Výše PPM činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

3. Ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti nebo péče o zdravé dítě mladší deseti let z důvodu uzavření školského nebo dětského zařízení .

Ošetřovné náleží také v případech nařízení karantény dítěti nebo nemoci osoby, která jinak o dítě pečuje.

Podmínkou ošetřovného je, aby ošetřovaná osoba žila se zaměstnancem ve společné domácnosti (netýká se péče o dítě mladší deseti let rodičem).

Podpůrčí doba u ošetřovného trvá nejdéle devět kalendářních dní, v případě osamělého zaměstnance pečujícího alespoň o jedno dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, trvá podpůrčí lhůta maximálně 16 dní.

Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den, a to již od prvního dne ošetřování.

4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Na tento příspěvek mají nárok zaměstnankyně, které z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení byly převedeny na jinou práci, a snížil se jim výdělek.

Příspěvek se poskytuje za kalendářní dny po dobu, po kterou trvalo převedení na jinou práci.

Na tento příspěvek nemají nárok:

-OSVČ

-zahraniční zaměstnanci

-zaměstnankyně pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a

-zaměstnankyně vykonávající práci malého rozsahu.

5. Otcovská

Od 1. února 2018 se poskytuje nová dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská. Nárok na dávku vzniká i v případě, kdy se dítě narodilo šest týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později.

Nárok na dávku má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo pojištěnec pečující o dítě, které převzal do péče na základě rozhodnutí soudu (ke dni převzetí nedosáhlo sedmi let věku).

Základní podmínkou nároku na tuto dávku je účast na pojištění – tj. třeba trvání pojištěného zaměstnání. OSVČ se musí účastnit pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Podpůrčí doba činí sedm kalendářních dnů a začíná dnem nástupu na otcovskou, otcovskou nelze přerušit. Den nástupu musí být v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí do péče.

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

6. Dlouhodobé ošetřovné

Novou dávkou bude od 1. června 2018 dlouhodobé ošetřovné.

Nárok na ni má ten, kdo dlouhodobě pečuje o osobu, která potřebuje poskytovat dlouhodobou péči v domácím prostředí.

Ošetřovaná osoba musí udělit ošetřujícímu písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče, tento souhlas je možné písemně odvolat. Na jeden den lze udělit souhlas pouze jedné ošetřující osobě.

Ošetřující osoba musí být:

-manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem ošetřované osoby

-příbuzným ošetřované osoby v linii přímé nebo sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc nebo manžel/manželka či registrovaný partner/partnerka této příbuzné osoby

-druhem/družkou ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Ošetřovaná osoba je taková osoba, která musela být hospitalizována alespoň po dobu sedmi kalendářních dnů a po propuštění bude její zdravotní stav vyžadovat poskytování péče v domácím prostředí po dobu minimálně 30 kalendářních dnů.

Základní podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je účast na pojištění alespoň po dobu 90 kalendářních dní v posledních čtyřech měsících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobého ošetřovného.

Dávka náleží jen jedné oprávněné osobě a jen jednou nebo postupně více osobám, je možné se opakovaně střídat.

Podpůrčí doba trvá nejdéle 90 kalendářních dnů a začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče.

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ochranná lhůta není stanovena.

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může pojištěnci vzniknout nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, za který měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus