Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zařízení provozovny

Začali jste podnikat a rozhodli jste se živnost provozovat z domu. V tomto článku si řekneme, jaké povinnosti vás v tomto případě čekají.

Jako první jste povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny. V případě mobilních provozoven je situace odlišná prokazuje oprávněnost umístění provozovny. Pokud si chcete provozovnu zapsat do domu nebo bytu, který nevlastníte, je nutné si zajistit souhlas majitele, spoluvlastníka nebo správce bytu či nemovitosti, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn.

Další věcí, kterou je nutné zařídit je doložení způsobilosti prostor pro provozování živnosti. To je třeba udělat podle zvláštních právních předpisů, například stavebního zákona, ale také předpisy požární a hygienické. 

Pokud byla v minulosti nemovitost nebo provozovna stavebním úřadem schválena za jiným účelem, než jaký bude její nynější účel využití, vlastník objektu musí požádat o změnu účelu užívání. 

Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby obsahuje:

- jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka stavby

-označení stavby

- uvedení nového způsobu užívání stavby

K návrhu se dále připojí:

- dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých prostorů

- doklad o vlastnickém právu ke stavbě, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou ve způsobu jejího užívání

- doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, posouzení, popřípadě jiná opatření orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy (vždy vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru)

- kolaudační rozhodnutí, popřípadě stavební povolení, ze kterého je zřejmé, k jakému účelu byla stavba povolena anebo ověřená dokumentace skutečného provedení stavby

A poslední povinností podnikatele je nahlášení zahájení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu nejméně tři dny předem, pokud tuto provozovnu neuvedl v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. Je také povinen oznámit živnostenskému úřadu každou změnu této adresy provozovny, a to po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus