Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Pravidla na nemocenské

V dnešním článku si řekneme jaká pravidla platí ,když jste na „neschopence“.  To, že musíte dodržovat přísný režim, o kterém rozhoduje váš lékař, víme asi všichni. Na podzim roku 2017 se však změnila pro lidi, kteří jsou v evidenci na úřadu práce, a od letošního února se budou měnit znovu.

Pokud jste zaměstnanec a jste nucen jít na nemocenskou, musíte dodržovat zejména povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Lékař může vycházky povolit v celkovém rozsahu nejvýše šest hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin a musí vymezit konkrétní časový úsek těchto vycházek, přičemž může určit i více časových úseků.

Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.

Tomu, kdo porušil režim dočasně práce neschopného, může být především dočasně krácena nebo odebrána nemocenská, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu.

Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považují se částky vyplacené na nemocenském za přeplatek na dávce, který jste povinni jako příjemce vrátit. To je sankce od státu za porušení režimu v době od 15. dne pracovní neschopnosti.

Od začátku října roku 2017 platí přísnější pravidla i pro práce neschopné uchazeče o zaměstnání.

Je to samozřejmě novinka jen ohledně uchazečů o zaměstnání, kteří během své pracovní neschopnosti nepobírají nemocenské. Uchazeči o zaměstnání, kterým zůstalo zachováno nemocenské pojištění a nároky z něj vyplývající, tedy pobírali nemocenské, podléhali, resp. podléhají všeobecně známému režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění.

Pokud si uchazeč o zaměstnání neplní stanovené povinnosti, může být vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, a tím ztratí všechny výhody, např. nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo to, že za něj platí pojistné na zdravotní pojištění stát a doba v evidenci se mu počítá jako náhradní doba pro potřebnou dobu důchodového pojištění pro možnost získání starobního nebo invalidního důchodu.

V některých případech dočasné pracovní neschopnosti nemá smysl stanovovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce a kontrolovat jeho dodržování. Jedná se o případy, kdy pojištěnec není sám nemocný, a proto se od 1. února 2017 nestanoví režim práce neschopného pro pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče, ovšem s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství.

Dále neplatí tento režim pro pojištěnku uznanou práce neschopnou z důvodu těhotenství, a to od počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti.

Při stanovení výše peněžité pomoci v mateřství se oproti nemocenskému počítá více z výdělku a od počátku platí vyšší procentní sazba. A hlavně peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí 28 týdnů, respektive 37 týdnů, pokud žena porodila dvě a více dětí, zatímco nemocenské z důvodu těhotenství a mateřství se vyplácí jen 12 týdnů.

Výše nemocenského pak činí 60 procent denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti  do 30. dne pracovní neschopnosti. Od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 procent denního vyměřovacího základu a 72 procent denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti až do jejího skončení. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 procent denního vyměřovacího základu.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus