Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Nová povinnost podnikatelů

Začátek roku 2018 přináší podnikatelům novou povinnost a evidovat své skutečné majitele svých firem.

Tato nová povinnost se týká všech právnických osob, které jsou zapsané v příslušném veřejném rejstříku. Týká se i svěřenských fondů. Tyto informace budou vedeny v neveřejné části registru. K provedení změny mají příslušné subjekty čas od 1 do 3 let od nabytí účinnosti novely. 

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Informace z evidence skutečných majitelů jsou k dispozici například soudům, orgánům činným v trestním řízení, zpravodajským službám, správcům daně, České národní bance, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Ministerstvu vnitra a dalším oprávněným subjektům. Výpis z evidence si bude moci nechat vystavit také osoba zapsaná v této evidenci. Data bude možné poskytovat jen kvůli vybraným trestným činům souvisejícím s praním špinavých peněz nebo s terorismem.

Do evidence se budou zapisovat tyto údaje:  

-      jméno,

-      adresa místa pobytu (popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu), 

-      datum narození,

-      rodné číslo (bylo-li přiděleno), 

-      státní příslušnost,

-      údaj o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem. 

Vedeny jsou i údaje vysvětlující, proč je daný člověk skutečným majitelem.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus