Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Vzdělávací soustava v České republice

  • 0

Vzdělávací systém v České republice

Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanoví zásady a cíle vzdělávání, systém vzdělávacích programů, jimiž se má cílů dosahovat a výchovně vzdělávací soustavu, která je má realizovat.

Podíváme-li se podrobně na stávající organizaci a strukturu vzdělávacího systému v České republice, zjistíme, že pokrývá všechny úrovně klasifikace ISCED 97. Základní kostru této struktury tvoří mateřské školy, základní školy, střední a vysoké školy.


Preprimární vzdělávání

Preprimární vzdělávání v České republice představuje předškolní výchova, která se zde uskutečňuje především v mateřských školách. Navštěvují je děti ve věkové skupině od 3 do 6 let. Výjimečně lze přijímat i děti mladší, pro něž jinak obce zřizují denní jesle. Mateřské školy však navštěvuje i vysoké procento dětí starších (asi 20 %), kterým byla odložena povinná školní docházka, a to především na žádost rodičů.  Toto vzdělávání je založeno na dobrovolné bázi, přesto je navštěvuje téměř 90 % dětí, zvláště v předškolním věku.

 

Primární vzdělávání

Do školy jsou přijímáni žáci, kteří dovršili šest let věku k 1. září příslušného školního roku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do školy, je-li tělesně a duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Není-li dítě v tomto věku pro školu zralé, což se zjišťuje při zápisu, navštěvuje buď dále mateřskou školu, nebo přípravnou třídu.

Délka základní školy je shodná s délkou povinné školní docházky a činí 9 let. Děti ve věku povinné školní docházky (6–15 let) navštěvují převážně základní školu. Žáci, jejichž rodiče o to požádají a kteří vyhoví podmínkám přijímacího řízení, mohou počínaje 6. nebo 8. ročníkem plnit povinnou školní docházku na víceletém gymnáziu, popř. na osmileté konzervatoři. Úspěšným ukončením povinné školní docházky získává žák stupeň základní vzdělání. Vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání. Základní škola má dva stupně: první stupeň tvoří 1.–5. ročník (odpovídá ISCED 1) a druhý stupeň 6.–9. ročník (odpovídá ISCED 2).

Od roku 1990 jsou základní školy zřizovány obcemi. Základní škola může být spojena s mateřskou školou.


Sekundární vzdělávání

Mezinárodní klasifikace ISCED definuje úroveň nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání. V českém vzdělávacím systému se do úrovně ISCED 2 řadí stále základní školy, resp. druhý stupeň základních docházku lze také dokončit škol (6. – 9. ročník), kterým je v České republice ukončena povinná školní docházka. Povinnou školní na nižším stupni gymnázií.

Po absolvování povinné školní docházky mohou žáci dále pokračovat na středních školách, které představují vyšší sekundární vzdělávání. Studenti mohou dosáhnout středního vzdělávání, středního vzdělávání s výučným listem a střední vzdělávání s maturitou. Institucemi poskytující vyšší sekundární vzdělávání jsou gymnázia, střední školy, střední odborné školy, střední odborná učiliště a konzervatoře.

Střední vzdělávání poskytuje žákům všeobecné nebo odborné vzdělávání. Cílem je rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot získaných v základním vzdělávání. Vytváří předpoklady pro plnoprávní osobní a občanský život, samostatné získávání informací s celoživotním učením, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Studenti, kteří mají pouze střední vzdělávání a střední vzdělávání s výučným listem, mohou získat střední vzdělávání s maturitou v podobě vzdělávacích programů zkráceného studia nebo dvouletým nástavbovým studiem. Toto vzdělávání spadá do úrovně postsekundárního vzdělávání, které není součástí sekundárního a ani terciárního vzdělávání.

V závislosti na druhu a délce absolvovaného vzdělávacího programu lze v různých druzích a typech středních škol dosáhnout:

a)      střední vzdělání (1–2 roky) (ISCED 2C),

b)      střední vzdělání s výučním listem (2–3 roky) (ISCED 3C), popř. zkráceným studiem pro ty, kdo mají střední vzdělání s maturitní zkouškou(1-1,5 roku) (ISCED 4C),

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou. Programy jsou různé délky. K maturitní zkoušce lze dospět po čtyřech letech studia po ukončení základního vzdělání (ISCED 3A), nebo pro ty, kdo získali střední vzdělání s výučním listem, po dvou letech nástavbového studia (ISCED 4A), popř. zkráceným studiem pro ty, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání (ISCED 4A).

Uváděná délka vzdělávání odpovídá dennímu studiu. Stejného vzdělání lze však dosáhnout i jinou formou vzdělávání (večerní, dálkovou, distanční či kombinovanou); doba studia může být o rok delší. Získané vzdělání je rovnocenné.

 

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání reprezentuje studium na vysokých a vyšších odborných školách a to na úrovni ISCED 5A a 6.

Vyšší odborné školy (VOŠ) existují zpravidla při středních odborných školách a většinou tvoří společně jeden právní subjekt.  Pokrývají úsek kvalifikačních požadavků mezi středním a vysokoškolským vzděláváním. Vyšší odborné vzdělávání upravuje školský zákon (č. 561/2004 Sb.).

Vysoké školy mohou být univerzitního i neuniverzitního typu. V České republice se vysokoškolské vzdělávání realizuje ve třech úrovních. První dvě patří do prvního terciárního stupně. Jedná se o bakalářský a magisterský studijní program. Vyšší odborné školy jsou zaměřené spíše prakticky. Toto vzdělání má úroveň ISCED 5B.

Bakalářský studijní program je přípravou k výkonu povolání a je podmínkou pro návazné studium v magisterském studijním programu. Ten se zaměřuje na získání teoretických znalostí a na jejich aplikaci do praxe.

Do druhého terciárního stupně vzdělávání spadá postgraduální studium s obhajobou disertační práce a vykonáním rigorózní zkoušky a studium v doktorském studijním programu, které směřují k vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti.

Vysoké školy jsou nejvyšším článkem vzdělávací soustavy v České republice. Jsou to centra vzdělanosti, poznání, vědecké a tvůrčí činnosti. Mají důležitou roli ve vědeckém, kulturním, ekonomickém, ale i sociálním životě společnosti a jejím rozvoji.  

Vysoké školy se řídí zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. Činnost vysokých škol dále upravují i jejich vnitřní předpisy, které na zákon navazují a podléhají registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro každou veřejnou vysokou školu je jich povinně stanoveno osm, další může požadovat statut školy. Institucionální struktura vysokých škol se v důsledku zákona č. 111/1998 Sb. výrazně změnila. Většina dříve státních vysokých škol získala statut veřejných vysokých škol; je jich 24, všechny jsou univerzitní. Mohou být zřizovány a zrušovány pouze zákonem.Kategorie: Alavia Educationblog comments powered by Disqus