Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Co je to srovnávací pedagogika a k čemu je dobrá

  • 0

Ve své dlouholeté praxi zaměřené na další vzdělávání a práci koordinátora kurzů se setkávám v stále více především s mladými lidmi, kteří by rádi vycestovali za prací do zahraničí, především v rámci Evropské unie. Vzhledem k současné situaci na našem trhu práce je to pochopitelné a jedná se o stále běžnější jev. Specifičnost kultur jednotlivých zemí, různé charakteristiky a fungování vzdělávacích systémů však mohou představovat problém, na který by mohli tito lidé při hledání zaměstnání v zahraničí narážet. Odborníci se shodují v tom, že na tuto skutečnost musí reagovat také vzdělávání, jehož úkolem je nejen rozvíjet intelektuální a pracovní kapacity lidí, ale také je připravit na nové skutečnosti a přispívat tak i k utváření jejich postojů. Zde vidím rostoucí význam srovnávací pedagogiky jako potřebného nástroje při internacionalizaci vzdělávání.

Například před rokem jsem měla v kurzu účastnici, která v rámci programu Erasmus studovala na univerzitě ve Španělsku. Studium v této zemi popisovala jako nezapomenutelný zážitek. Přestože si obě země prošly různým historickým, politickým i ekonomickým vývojem, což se odrazilo na rozdílnosti vzdělávacích systémů, mají také mnoho společného. 

Tak jak se postupně propojují evropské země a životy jejich obyvatel, objevují se nové příležitosti a možnosti uplatnění v zahraničí, objevila se potřeba hodnocení jednotlivých oblastí života stejnými měřítky k dosažení porovnatelných ukazatelů. To se samozřejmě dotýká i oblasti vzdělávání. Proto vznikla srovnávací pedagogika, jako vědní disciplína, která má již poměrně dlouhou historii a postupně se stává v rámci mezinárodní vzdělávací politiky nepostradatelnou. V dnešní době je srovnávací pedagogika nenahraditelným oborem, který přispívá k vytváření obrazu světa vzdělávání v jeho různorodosti a pluralitě.

Nástrojem pro srovnávání vzdělávacích systémů v různých zemích se stala, pro tyto účely vypracovaná, Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (International Standard Classification of Education – ISCED). Byla vypracována experty UNESCO a v nové verzi přijata na 29. zasedání Generální konference UNESCO v roce 1997. Je závazná v členských zemích této organizace a byla přijata také Českou republikou. Norma má sloužit jako nástroj pro shromažďování, zpracovávání a srovnávání ukazatelů z oblasti vzdělávání jak v rámci jednotlivých zemí, tak v mezinárodním měřítku. Česká verze normy byla publikována Ústavem pro informace ve vzdělávání v roce 1999.

Klasifikace rozlišuje 7 vzdělávacích úrovní (úroveň 0–6) a některé jsou dále členěny na podúrovně A až C. Nižší i vyšší sekundární vzdělávání se dělí na stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání, přípravný stupeň pro pracovní trh a stupeň směřující na trh. Postsekundární vzdělávání nižší než terciární a první stupeň terciárního v sobě zahrnují stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání a stupeň prakticky zaměřeného studia.

Jednotlivé úrovně vzdělávání v České republice vám přestavím příště.

Tabulka 1- systematické uspořádání úrovní vzdělání dle ISCED

ÚROVEŇ

PLNÝ NÁZEV ÚROVNĚ

0


Preprimární vzdělání

1


Primární vzdělání nebo první stupeň základního vzdělání

2


Nižší sekundární vzdělání nebo druhý stupeň základního vzdělání


2A

Nižší sekundární vzdělání – přímý přístup ke vzdělání úrovně 3


2B

Nižší sekundární vzdělání – přímý přístup ke vzdělání úrovně 3


2C

Nižší sekundární vzdělání – konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce

3


Vyšší sekundární vzdělání


3A

Vyšší sekundární vzdělání – přímý přístup ke vzdělání úrovně 5


3B

Vyšší sekundární vzdělání – přímý přístup ke vzdělání úrovně 5B


3C

Vyšší sekundární vzdělání – konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce, přístup ke vzdělání úrovně 4A

4


Postsekundární neterciární vzdělání


4A

Postsekundární neterciární vzdělání – přímý vstup do úrovně 5


4B

Postsekundární neterciární vzdělání – přímý vstup do úrovně 5B


4C

Postsekundární neterciární vzdělání  - konečné vzdělání, přímý vstup na trh práce

5


První stupeň terciárního vzdělávání


5A

První stupeň terciárního vzdělávání – přímý vstup ke vzdělání úrovně 6


5B

První stupeň terciárního vzdělávání – přímý vstup ke vzdělání úrovně 6

6


Druhý stupeň terciárního vzdělávání

Autor: Markéta Dostalíková
Kategorie: Alavia Educationblog comments powered by Disqus