Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Seznam rejstříků

V dnešním článku se ukážeme  praktické nástroje, které jsou užitečné pro každého podnikatele.
Mezi nejčastěji využívané a také velmi praktické patří aktuální rejstříky, na kterých můžeme snadno a rychle zjistit informace o našich potenciálních obchodních partnerech, zákaznících či jakékoli jiné firmě či podnikatelském subjektu, u kterého si potřebujeme ověřit dané skutečnosti. Hodí se nám též v případě, že si chceme překontrolovat údaje o své firmě, zda je vše v pořádku a aktuální.
 
Na základě zjištěných informací můžeme pak podniknout potřebné změny a úpravy či učinit zásadní rozhodnutí, např. v podobě uzavření kontraktu s předmětným podnikatelským subjektem. Níže si uvedeme tři velmi důležité nástroje, které denně pomáhají stovkám podnikatelů.


  1. Živnostenský rejstřík

První z rejstříků, o kterém se zmíníme, je živnostenský rejstřík. Živnostenský rejstřík, resp. Registr živnostenského podnikání provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, informace zde uvedené jsou tedy vždy aktuální a ověřené.
   
Po vyhledání daného subjektu se vám zobrazí:

-       identifikace subjektu (jméno, příjmení, datum narození, občanství, sídlo a IČ),

-       živnostenská oprávnění (název a druh živnosti, vznik a doba platnosti oprávnění, předměty podnikání apod.),

-       provozovny k předmětu podnikání (adresa, IČ provozovny, zahájení a případné ukončení),

-       seznam účastněných osob (jejich jméno a příjmení, datum narození a občanství),

-       případné další informace v závislosti na subjektu a jeho konkrétních údajích.

Velmi užitečným sdělením je informace ohledně příslušnosti úřadu pro daný subjekt, která se objevuje v závěru. Máte také možnost si výpis stáhnout ve formátu XML.
 
Můžeme si také zvolit, zda si přejete výpis s historií nebo bez ní. Pokud si vyberete, že si přejete údaje s historií, pak se ve výsledku hledání zobrazí kompletní výčet o daném subjektu, tedy i údaje, které již nejsou aktuální. 
V případě, že si zvolíte údaje bez historie, získáte pouze aktuální údaje. Nicméně máte zde jednu „funkci“ navíc, o které se mnohdy neví. Je to tzv. „elektronicky podepsaný výpis“. Pokud na tuto možnost kliknete, stáhne se (příp. rovnou se otevře) PDF soubor „Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku“. Zároveň je zde uvedeno datum a čas platnosti daných informací, které odpovídají času vygenerování souboru.
 
 

  1. Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je velmi užitečný a vyhledávaný nástroj mezi podnikateli a širokou veřejností. Tento rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Vyhledávání je obdobné jako v případě živnostenského rejstříku. Opět tak můžete zadat pouze některý ze známých údajů, v tomto případě je však nutné znát alespoň jednu z těchto informací – název subjektu, IČ nebo spisovou značku.
 
Jakmile zadáte požadovaná kritéria, ve spodní části se zobrazí výsledek vyhledání. Dále máte na výběr z následujících možností:

-       Výpis platných – zobrazí se aktuální detailní informace o subjektu (datum zápisu, spisová značka, název, sídlo, IČ a právní forma obchodní firmy) a předmět podnikání. Dále, pokud se jedná např. o akciovou společnost, statutární orgány – představenstvo, členové dozorčí rady, údaje o akciích a základním kapitálu. Výpis je možné stáhnout ve formátu PDF. Podobně jako tomu je u výpisu z živnostenského rejstříku, který jsme zmínili v předchozích odstavcích, jedná se o elektronicky podepsaný výpis z obchodního rejstříku. Je zde uvedeno datum a čas vygenerování výpisu a také, který soud daný rejstřík podepsal (např. „Městský soud v Praze, IČ 00215660“).

-       Úplný výpis – kromě totožných údajů, které jsou zobrazeny i ve „výpisu platných“, jak je uvedeno výše, jsou zde uvedeny též historické záznamy předmětné fyzické či právnické osoby. Máte tak možnost zjistit například, kterými činnostmi se dříve daný subjekt zabýval, kdo působil v případě právnické osoby ve statutárních orgánech apod. I v tomto případě si můžete zvolit variantu stáhnout si PDF soubor s elektronicky podepsaným úplným výpisem z obchodního rejstříku. Na takovémto výpisu pak naleznete kompletní výčet údajů o dané firmě, včetně těch, které nejsou aktuální.

-       Sbírka listin – vzhledem k tomu, že každý subjekt, který je zapsaný v obchodním rejstříku, má povinnost zveřejňovat v zákonem předepsané formě určité typy dokumentů a listin, a to každoročně, můžete právě na tomto místě vidět tyto dokumenty v elektronické podobě. Nicméně situace je taková, že mnoho subjektů tuto povinnost opomíjí, a tak je časté, že zde nenajdete ty nejaktuálnější informace, které byste možná potřebovali. Mezi dokumenty, které zde můžete prohlížet, patří notářské zápisy, účetní závěrky, podpisové vzory, zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti atd.

  1. Vyhledávání plátců DPH registrovaných na území ČR

Posledním nástrojem, o kterém se zmíníme, je možnost vyhledání subjektu podle přiděleného DIČ, pokud jde o jeho registraci k DPH. Tento registr provozuje Ministerstvo financí ČR a naleznete jej na webových stránkách Údaje o registraci – DPH.
 
Kdy konkrétně je dobré využít této pomůcky:

-       Pokud si nejste jisti, zda váš obchodní partner či potenciální zákazník je registrovaným plátcem DPH, např. z důvodu plánovaného uzavření smlouvy o dílo. Někdy se v praxi stává, že dvě firmy mezi sebou uzavřou tuto nebo obdobnou smlouvu a později se ukáže, že jedna či druhá strana nebyla registrovaným plátcem DPH, což velmi výrazným způsobem ovlivní konečnou cenu díla a celý obchodní případ se tak velmi zkomplikuje. Proto se vyplatí dopředu si zjistit podrobnosti o daném subjektu i v rámci tohoto registru.

-       Potřebujete si ověřit platné číslo účtu u firmy či organizace, která je plátcem DPH. Ano, také tento údaj lze z uvedeného rejstříku zjistit. Vyplývá to z ustanovení § 96 zákona o DPH. Zde je totiž uvedeno, že „v přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Pokud tedy daný subjekt nemá uveřejněné ani jedno číslo bankovního účtu a přitom jej používá k podnikatelské činnosti, měli byste se mít na pozoru a před uzavřením jakékoli transakce či smlouvy si od něj vyžádejte alespoň aktuální potvrzení z bankovního ústavu o platnosti bankovního spojení. V opačném případě se vystavujete pozdějším rizikům, pokud jde o splatnost faktur apod., neboť tento subjekt nesplňuje jednu ze základních povinností stanovenou platnou legislativou.

Samotné ovládání tohoto registru je velice jednoduché. Jediné, co musíte znát, je právě DIČ. Dále si můžete zvolit, zda si přejete zohlednit údaje o nespolehlivém plátci či nikoliv. Registr umí vyhledat až 20 subjektů najednou, což může být také velkým přínosem, pokud si potřebujete ověřit údaje o více firmách naráz.
 
Na základě těchto vstupních hodnot zadáte vyhledat subjekt. Zobrazí se následně (zpravidla) tyto údaje:

-       údaje o registrovaném subjektu (DIČ, jméno, sídlo, příslušný finanční úřad),

-       údaje o nespolehlivém plátci DPH,

-       bankovní účty určené ke zveřejnění,

-       údaje o registraci k DPH (typ registrace, odkdy a příp. dokdy je registrace platná).

A jak zjistit DIČ předmětného podnikatele. V zásadě platí tato dvě pravidla:

  1. Jde-li o fyzickou osobu, pak její DIČ je tvořeno kódem státu (tedy CZ) a jejím rodným číslem bez lomítka.
  2. Pokud jde o právnickou osobu, její DIČ je nejčastěji tvořeno opět kódem státu CZ a jejím přiděleným IČ.
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus