Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Novinky u dohod o provedení práce

Od října již půjde jednoduše a rychle ukončit dohodu o provedení práce. Účinnosti totiž nabude novela zákoníku práce, která výslovně umožňuje dát výpověď (pokud nebylo ukončení dohody stanoveno jinak) bez udání důvodů s patnáctidenní výpovědní dobou. Nově bude § 77 odst. 4 zákoníku od 1. 10. 2015 říkat:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

-          dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

-          výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

-          okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Pokud tedy s pracovníkem nesjednáte v dohodě možnost jejího ukončení, můžete nově dohodu jednostranně vypovědět bez udání důvodů, a to s patnáctidenní výpovědní dobou. Praxe dlouhodobě postrádala výslovnou úpravu možnosti zrušení (vypovězení) dohody o provedení práce (nebo odstoupení od ní), pokud si účastníci tohoto pracovněprávního vztahu možnost, způsob a podmínky jejího zrušení předem nesjednali.

U dohody o pracovní činnosti však úprava jejího zrušení existovala. Proto novela zákoníku práce – zákon č. 205/2015 – sjednocuje skončení výkonu práce nejen podle dohody o pracovní činnosti, ale i podle dohody o provedení práce v nově formulovaném ust. § 77 odst. 4. zákoníku práce (dosavadní ust. § 76 odst. 5 upravující zrušení dohody o pracovní činnosti se ruší). Přednost nová úprava dává opětovně předchozí dohodě o způsobu skončení.

Není-li sjednána, může kterákoliv ze stran (zaměstnavatel nebo zaměstnanec) dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Ta začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Dohoda o práci konané mimo pracovní poměr může být rovněž ukončena okamžitým zrušením, pokud tato možnost bude předem sjednána, a to jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Ze strany zaměstnavatele tak bude možné okamžitě zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr tehdy, jestliže byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, anebo porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec může, je-li to dohodnuto, zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo mu zaměstnavatel nevyplatil odměnu nebo náhradu odměny nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus