Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Co zahrnujeme mezi dlouhodobý nehmotný majetek, definují účetní předpisy. Jedná se zejména o:

Zřizovací výdaje – výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (např. nejrůznější poplatky, pracovní cesty, poradenství, nájemné atp.), zřizovacími výdaji ale naopak nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci atd.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – takové výsledky, které jsou buď:

-       vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo

-       byly nabyty od jiných osob.

Software – takový software, který byl buď:

-       vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo

-       nabyt od jiných osob.

Ocenitelná práva – zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti atd.

Goodwill – kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.

Povolenky na emise – bez ohledu na výši ocenění:

-       povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím,

-       jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností,

-       jednotky přiděleného množství.

Preferenční limity – zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění – u prvního držitele pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

Goodwill, povolenky na emise a preferenční limity však daňové zákony nepovažují za nehmotný majetek a tímto nehmotným majetkem jsou pouze z účetního pohledu.
 
Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména:

-       znalecké posudky,

-       průzkumy trhu,

-       plány rozvoje,

-       návrhy propagačních a reklamních akcí,

-       certifikace systému jakosti,

-       software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat.

Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.
 
Pořizovaný majetek se stává dlouhodobým nehmotným majetkem uvedením do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Pořizovací cena tohoto majetku se do nákladů promítne tak, aby byla zachována zásada časové (a věcné) souvislosti s výnosy daného období. Účetně by měl být majetek odepisován takovou dobu, která odpovídá době jeho využitelnosti. Dobu využitelnosti stanovíme „odborným odhadem“, v řadě případů nám může pomoci např. licence na dobu určitou nebo jiné podobné časové omezení, které nám dobu využitelnosti de facto určí.
 
Výjimkou z tohoto obecného pravidla je účetní odpisování zřizovacích výdajů, kde je stanovena maximální doba odpisování na 5 let od vzniku společnosti.
 
U goodwillu platí také omezení, a to takové, že maximální doba odpisování může být 60 měsíců (tady však může účetní jednotka dobu prodloužit, má-li pro to vážný důvod – a měla by to odůvodnit v příloze k účetní závěrce). O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu, a to beze změny doby odpisování.

Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Budeme se zabývat majetkem zařazeným v roce 2004 a později – na majetek zařazený dříve platí pravidla platná vždy pro daný rok zařazení.
 
Nehmotným majetkem (pro daňové účely) je majetek, který:

-       byl nabyt úplatně (nebo vkladem, přeměnou, darováním, děděním), nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování,

-       vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč,

-       doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Odpis tohoto majetku se vypočítá:

-       podle doby sjednané smlouvou, je-li užívací právo sjednáno na dobu určitou,

-       pokud nelze použít předchozí pravidlo, dobu odepisování (a tedy i výši odpisu) určíme podle jednotlivých druhů majetků:

-       audiovizuální díla – 18 měsíců,

-       software – 36 měsíců,

-       nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců,

-       zřizovací výdaje – 60 měsíců,

-       ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců.

Odpisy se přitom počítají s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po „měsíci zařazení“. Lze stanovit i odpisy denní, a to u majetku s právem užívání na dobu určitou. Zaokrouhlování odpisů se provádí na celé koruny nahoru.

Technické zhodnocení nehmotného majetku a jeho odpis

S odpisy nehmotného majetku souvisí i odepisování technického zhodnocení tohoto majetku. Technickým zhodnocením jsou výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč (tato částka může být matoucí). Pokud budou výdaje nižší než uvedených 40 000 Kč a účetní jednotka je neuplatní jako daňový náklad, může tyto výdaje/náklady považovat také za technické zhodnocení.
 
Odepisování pak probíhá ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy, a to od následujícího měsíce po měsíci ukončení technického zhodnocení. Odepisování probíhá rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování pro jednotlivé druhy majetku, a to nejméně:

-       audiovizuální díla – 9 měsíců,

-       software – 18 měsíců,

-       nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 18 měsíců,

-       nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou – do konce doby sjednané,

-       ostatní nehmotný majetek – 36 měsíců.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus