Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Odměna za práci přesčas

Práce přesčas je vykonávaná mimo vaši pracovní dobu a tím pádem děláte i o více hodin než je stanovená týdenní pracovní doba. Zpravidla by člověk, který dělá práci přesčas dostat příplatek ve výši alespoň 25 %.

Práce přesčas se uznává pouze tehdy, jestliže váš zaměstnavatel tuto práci příjme. Rozhodnete- li se v práci setrvat déle než je vaše pracovní doba- nejedná se o práci přes čas. Zákoník práce umožňuje práci přesčas pouze výjimečně a nahodile.

Práce přesčas můžeme rozdělit na práci nařízenou zaměstnavatel anebo na práci přijatou zaměstnavatele.

Zaměstnavatel vám nemůže nařídit více jak 8 hodin týdně práce přesčas a 150 hodin ročně.

Období, na které se průměr 8 hodin počítá, činí 26 týdnů po sobě jdoucích nebo, je-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, období 52 týdnů. To znamená, že můžete souhlasit a vykonat až 416 hodin ročně u zaměstnavatele nad rámec své práce. Je však velmi důležité nezapomenout na povinnou dovolenou po dobu minimálně 4 týdnů. Tím se tedy limit práce sníží na 384 přesčasové práce ročně.

A dále je vhodné upozornit také na to, že do limitů přesčasové práce se ve vyrovnávacím období nezapočítává ta práce přesčas, za niž bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Zaměstnanec ve zdravotnictví může konat nad rámec nejvyššího přístupného limitu přesčasové práce a to ve formě nepřetržitého provozu.

Konkrétně se zákon vztahuje na tyto zaměstnance:

- lékař, zubní lékař

- farmaceut

- zdravotnický pracovník nelékařských povolání pracující v nepřetržitém pracovním režimu.

Zaměstnavatel je povinen si vést zápisy o zaměstnancích, kteří se s ním dohodli, že budou pracovat přesčas a zaměstnavatel nesmí žádného zaměstnance nutit ani nijak dotlačovat do práce přesčas.

Jestliže chcete práci přesčas ukončit- můžete, ale výpověď musí být sepsána a může být podána bez jakéhokoliv odůvodnění.

Zákoník práce výslovně stanovuje, že práci přesčas nelze nařídit zaměstnancům s kratší pracovní dobou. Nicméně se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout, že zaměstnanec vykoná práci nad dohodnutou týdenní pracovní dobu. O práci přesčas se ovšem bude jednat, až když bude výkon práce nad stanovenou (nikoliv s ním sjednanou) týdenní pracovní dobu.

Vykonanou práci přesčas můžeme zjistit až na konci vyrovnávacího období.

Odpočinout by si měl každý zaměstnanec a doba na odpočinek by měla být 11 hodin mezi následujícími směnami.  Díky nařízenému přesčasu se tato odpočinková doba může zkrátit až na 8 hodin a to za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen a zkrácenou dobu předchozího odpočinku.

Zákoník práce chrání zaměstnance před tím, že by jim jejich zaměstnavatel chtěl dál další práci v jejich povinném volnu. Toto je však možné jen ve výjimečných případech. Jedná se o práci, která nemůže být vykonána během normální pracovní doby.

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

Odměna za vykonanou práci přes čas se počítá ke mzdě a to v minimální výši 25 %. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout i na vyšším příplatku. Nelze však práci přesčas strhnout ve formě náhradního volna. Jestliže zaměstnanec čerpá náhradní volno, zaměstnavatel je povinen odměnu za přesčas i tak vyplatit.

Dále zákoník práce umožňuje zaměstnavateli, aby si se zaměstnancem sjednal mzdu, jejíž výše bude podmíněna případné práci přesčas. V takovém případě zaměstnanci nepřísluší ani dosažená mzda ani příplatek či náhradní volno, tak jak bylo vysvětleno výše. Nicméně takové ujednání o mzdě ve smlouvě je podmíněno i stanovením rozsahu práce přesčas. Maximální limit takto nařízené práce přesčas je opět 150 hodin za kalendářní rok. U vedoucích zaměstnanců je mez stanovena na maximum, tj. 416 hodin za rok.
 

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

Zvláštní úprava se týká příplatku za práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, který činí 50 % průměrného hodinového výdělku. Připadl-li zaměstnanci nepřetržitý odpočinek v týdnu na sobotu či neděli, náleží mu za práci přesčas nejen příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, ale také příplatek za práci v sobotu a v neděli ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

V případě vedoucích zaměstnanců, kteří mají příplatek za vedení, je plat stanoven již s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce a dále u platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem, je přihlédnuto k veškeré práci přesčas. Toto neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus