Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Co patří do neuznatelných výdajů

V článku se podíváme na oblast výdajů, které stále vyvolávají otázky, a to zejména v souvislosti s jejich daňovou uznatelností. Jedná se o tři oblasti – sponzorské dary, náklady na reklamu a náklady na reprezentaci.


1.      Dary

Jedná se o vydání určitých finančních prostředků avšak ne pro naši podnikatelskou činnost. Díky tomu může každý podnikatel takhle obdarovat nějakou osobu či právnický subjekt. Tyto dary snižují naši daňovou povinnost, bohužel ale už nevstupují do výdajové či nákladové složky.

Velmi důležité je si pamatovat, že při snížení daně z příjmu je nutné dodržet určitý limit. Ten momentálně činí minimálně 2 % ze základu daně nebo aspoň 1000 Kč. Jestliže bychom řešili maximální, tak ten je 15 % ze základu daně.

Právnické osoby

Můžeme jim poskytnout dar a snížit tak svou daňovou povinnost, kterou činnost tedy můžeme financovat?

·         Obcím, krajů, organizačním složkám státu

·         Právnickým osobám se sídlem na území České Republiky, nebo právnickým osobám, které pořádají veřejné sbírky podle zvláštního zákona a to na financování:

a)      vědy, vzdělání, výzkumných a vývojových účelů,

b)      kultury, školství, na policii, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže,

c)      na ochranu zvířat a jejich zdraví,

d)      na účely sociální, zdravotnické (vč. dárců krve) a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní.

·         Politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost

 • financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.

Fyzické osoby

Můžeme jim poskytnout dar, ale musí mít trvalé bydliště na území České Republiky a dál?

 • jsou poskytovateli zdravotních služeb,

·         provozují školy a školská zařízení,

·         provozují zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, a to na financování těchto zařízení,

·         dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu,

a)      a to na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami, nebo

b)      na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a

c)      na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Nesmíme také zapomenout na to, jak finančnímu úřadu doložit, že jsme někomu darovali finanční obnos. Řešíme to tedy tak, že ke svému daňovému přiznání přidáme tzv. doklad o zaplacení. Opravdu užitečné a časté bývá to, že organizace, kterou jste obdarovali, vydá tzv. potvrzení o převzetí daru, na kterém bývá většinou uvedeno:

 • identifikace obdarovaného,
 • identifikace dárce (tedy vás),
 • účel daru,
 • výše daru v Kč,
 • datum přijetí daru.

Toto vše by mělo být pro finanční úřad dostačují, může se však stát, že po vás ještě bude chtít i darovací smlouvu.

2.       Náklady na reklamu a propagaci

V tomto případě se jedná už o naše výdaje, které přímo souvisí s naší podnikatelskou činností. Velmi často se využívá a to už nejen k zviditelnění, ale i k náboru nových „budoucích“ klientů.

Pokud se tedy do něčeho takového pustím, je vždy lepší si uschovat doklady/ smlouvy z nákupů a tím i našich výdajů.  Výhodné je i pořídit určitou fotografii billboardu, reklamního spotu či další možnosti.

Propagační a reklamní předměty-v každém případě se to počítá jako dar, ale jsou i věci, které sem nepatří jako dar:

 • opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu,
 • názvem propagovaného zboží nebo služby,
 • jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč, a
 • není (s výjimkou tichého vína) předmětem spotřební daně.

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněné, pak jsou výdaje na tyto předměty daňově uznatelné.  Zároveň je platné to, že osoba, která takovýto předmět přijala, z něj musí odvádět daň z příjmu.


3.      Výdaje na reprezentaci

Většinou se jedná o jídlo. Pozvání na firemní oběd/ večeři, a tak dále. Bohužel je zákonem dané, že tyto výdaje nejsou daňově uznatelné. 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus