Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Nepeněžitý vklad

Jako nepeněžitý vklad se bere třeba věc movitá i nemovitá, závod, pohledávka či právo, které se bere jako věc a její hodnota se dá přepočítat na peníze. Nepeněžité vklady do společnosti tvoří většinou součást základního kapitálu stejně jako vklady peněžité.

Nepeněžitým vkladem nesmí být pohledávka vůči společnosti, práce nebo služby (výjimky jsou pouze u družstev).

Jestliže se jedná o akciovou společnost, mluvíme o jmenovité nebo účetní hodnotě akcie. Pokud chce společník (budoucí) mít nárok na větší podíl z „firmy“ vloží do vkladu věc, která má určitou peněžitou cenu a nabude nebo si zvýší účast ve firmě. Říká se tomu VKLADOVÁ POVINNOST. Tuto vkladovou povinnost lze také splnit pomocí splacení peněz.

Nepeněžitý vklad, který se do společnosti vloží, může být i hospodářsky nevyužitelný a přesto se dá zařadit do základního kapitálu.

Nicméně je vždy potřeba nechat ověřit znalcem, který nemusí být jmenován soudem. Stačí, když je určen společníkem.

Dříve byla výše základního kapitálu určena na částku 200 000 Kč, nově je podle ZOK minimální základní kapitál 1 Kč, pokud není ve smlouvě psáno jinak. Maximální výše není nijak omezena.

Po dobu trvání firmy a ani po jejím ukončení nemá společník právo na vrácení všech vkladů. Existují pouze práva určená zákonem nebo práva podle jeho uzavřené smlouvy.

Při zakládání nové firmy, musí být všechny splněny všechny vkladové povinnosti ještě před zápisem výše základního kapitálu v obchodním rejstříku. A prakticky to samé platí i při zvyšování základního kapitálu.

O změnách výše základního kapitálu rozhoduje buď valná hromada, nebo představenstvo po pověření valnou hromadou.

Znalecký posudek na ocenění nepeněžitého vkladu musí obsahovat alespoň tři základní náležitosti:

-          popis nepeněžitého vkladu,

-          použité způsoby jeho ocenění,

-          částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje.


V účetnictví pak nesmí být zaznamenaná vyšší hodnota vkladu, než byla určená znalcem.

Postupování při vkladu nemovitostí do společnosti je takové, že vkladatel předá společnosti nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o tomto kroku.

Společnost nabývající (nabyvatel) je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou nebo částí inženýrské sítě. Daný převod se tedy zdaní sazbou 4 % z nabývací ceny dle znaleckého posudku.

Jako jedna z možností je investiční cenný papír, ze kterého se jeho finanční hodnota získává pomocí váženého průměru z cen.  Jako další možnost je nepeněžitý vklad jiného majetku oceněného uznávaným nezávislým odborníkem.

A jako třetí variantou je ocenění nepeněžitých vkladů v reálných cenách

Všechny tyto tři možnosti byly používány dříve, ale dnes je už vše nahrazeno NOZ, u kterého není potřeba znalec určený soudem.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus