Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se nejvíce musí podílet zaměstnavatel, pro kterého je to podmínkou pro poskytnutí dobré práce, nicméně je zapotřebí i snaha ze strany zaměstnance.

V zákoníku práce je daný zákon, který vymezuje na jedné straně povinnosti zaměstnavatele a na druhé straně práva a povinnosti zaměstnance.

Zaměstnavatel musí, podle zákoníku práce, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví s ohledem na možnost ohrožení života a zdraví. Tato povinnost se však vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují v prostorách pracoviště.Jako další musí zaměstnavatel zajistit práci pro zaměstnance z ekonomického pohledu. Tudíž nemůže náklady na BOZP převést na své zaměstnance!

Toto vše musí dodržovat každý vedoucí zaměstnanec a také, každý zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

V prvé řadě je zaměstnanec povinen dbát o zdraví a bezpečnost nejen sebe, ale i svých spolupracovníků. Ze strany zaměstnance je také velmi důležité dodržování právních předpisů a pokynů zaměstnavatele podle BOZP.

Zaměstnanec má také určité zásady, které se musí dodržovat a to například zákaz požívání alkoholických nápojů a dalších návykových látek. Zaměstnavatel si vše může ověřit a zaměstnanec je povinen se ověření podrobit.

Na pracovišti taktéž platí zákaz kouření, jestliže tam pracují také nekuřáci, kteří by se tomuto „riziku“ mohli vystavit.

Zaměstnavatel také musí dohlédnout na určitou prevenci a kontrolovat tak vybavení pracoviště, výrobní přístroje a procesy. Jestliže zjistí určité vady, musí zajistit úplné odstranění těchto vad nebo k částečnému vyřešení daného problému.

Zdravotní způsobilost zaměstnance:

Jedná se přímo o zaměstnance jako takového. Musí být zabezpečeno plno důležitých věcí v tomhle směru jako například výkon práce zaměstnance, který odpovídá jeho zdravotnímu stavu nebo ,že danou práci mohou vykonávat pouze osoby s platným průkazem či očkováním.

Jedná se také o různé zdravotní prohlídky a vyšetření, které je zaměstnavatel povinen nahlásit zaměstnanci a ten je musí absolvovat. Vše opět hradí zaměstnavatel zaměstnanci ve formě výdělku- jestliže by šlo o případ podrobení se vyšetření během pracovní doby. Pokud by ovšem nastal problém, že se zaměstnanec odmítá podrobit takovýmto vyšetřením, stává se z něj zdravotně nezpůsobilý a může dojít až k ukončení práce kvůli neplněným podmínkám.

Zákon stanovuje povinné proškolení zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, ať už se jedná o nástup nového zaměstnance, změnu druhu práce nebo o zavedení nové technologie.

S touto povinností zaměstnavatele jde samozřejmě ruku v ruce povinnost zaměstnance absolvovat stanovená školení k BOZP.

Zvýšenou pozornost ohledně informací musí zaměstnanec věnovat zaměstnankyním, které jsou těhotné, kojí nebo mají dítě do 9 měsíce od porodu.

Zaměstnanec je také povinen být připraven na určité nečekané havárie a to způsobem zajištění několika osob, které pověří organizováním první pomoci, přivoláním zářných sborů a zajištěním evakuace osob.

Ochranné pomůcky:

Tyto prostředky je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci a jejich účelem je chránit zaměstnance před možnými úrazy či riziky. Ochranné pomůcky však nesmí znesnadňovat zaměstnanci práci, či ho jakmile ohrožovat na zdraví a životě. Mezi ochranné pomůcky se řadí i pracovní oděv a boty. Tato povinnost sebou nese i další úkoly a to například, že zaměstnavatel je nucen obstarávat tyto pomůcky a hradit náklady na jejich údržbu.

Jediná povolená výjimka ze zákazu alkoholu na pracovišti je ochranný nápoj= pivo se sníženým obsahem alkoholu.

Pracovní úrazy:

Ve chvíli, kdy se zaměstnanci něco během jeho výkonu práce něco stane, je povinen toto hlásit svému zaměstnavateli a ten má povinnost objasnit příčinu a okolnosti vzniku úrazu. Zaměstnavatel má taktéž povinnost vést evidenci a dokumentaci pracovních úrazů.Zvláštní evidenci pak zaměstnavatel vede ohledně zaměstnanců, kterým byla uznaná nemoc z povolání.Jestliže se na pracovišti stane nějaký úraz, je vhodné provést takové kroky, které zabrání dalšímu opakování takového úrazu.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus