Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

OSVČ- cestovní náhrady

Podnikatelé či živnostníci neboli osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) často nevykonávají svou činnost pouze v místě svého pravidelného pracoviště, ale mohou také v rámci své podnikatelské činnosti uskutečňovat pracovní cesty jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Může se jednat například o cestu za účelem sjednání smlouvy, vykonání sjednané práce u odběratele, cestu pro materiál či zboží, jednání na úřadech, školení apod. OSVČ mohou uplatňovat cestovní náhrady pouze z cest mimo pravidelné pracoviště a tyto cesty musí mít souvislost s předmětem jejich podnikání. Může se jednat jak o pracovní cesty v tuzemsku, tak i v zahraničí.


 Místem pravidelného pracoviště poplatníků s příjmy podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), se rozumí sídlo podnikatele nebo místo výkonu jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

 Výdaje (náklady) na pracovní cesty upravuje ustanovení v § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, a to v maximální výši stanovené v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jen „ZP“). Ve svých výdajích na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů může OSVČ uplatnit tyto cestovní náhrady:

-       výdaje na ubytování,

-       zvýšené stravovací výdaje (stravné),

-       zahraniční stravné a kapesné,

-       výdaje na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku („OM“) poplatníka, či pořizovaným na finanční leasing nebo v nájmu,

-       výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým v OM poplatníka,

-       výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky,

-       výdaje (nezbytné) spojené s pracovní cestou v prokázané výši

1.  Výdaje na ubytování

 

Výdaje na ubytování v rámci vícedenní pracovní cesty v tuzemsku či v zahraničí musí OSVČ doložit v prokázané výši, tedy dokladem za ubytování. Základní podmínkou je, že výdaje na ubytování vznikly v rámci podniknuté pracovní cesty, která úzce souvisí s předmětem podnikání OSVČ.
 Výše uplatněného výdaje na ubytování, kterou může podnikatel zahrnout do svých daňově uznatelných nákladů není omezena. 
Pokud je součástí ceny za ubytování i snídaně (nelze-li koupit ubytování bez snídaně), uplatní podnikatel celou částku jako výdaj na ubytování, ale musí zkrátit své zvýšené stravovací výdaje (tzv. stravné) dle zákoníku práce.

                        2.   Zvýšené stravovací výdaje (stravné)

Podnikatelé s příjmy podle § 7 ZDP mají nárok na stravné při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu a na zahraniční stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách, a to maximálně do výše náhrad vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP (tedy do maximální výše náhrady pro státní zaměstnance uvedené v § 109 odst. 3 ZP).
 
Sazby stravného jsou pro rok 2015 stanoveny vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcíč. 328/2014 Sb.

Výše stravného:

Doba trvání pracovní cesty               Maximální výše stravného

Nad 12 až 18 hodin                                125kč

Nad 18 hodin                                           195kč
 

Pokud však podnikatel v rámci své pracovní cesty obdrží „bezplatnou stravu“, například v podobě ubytování, kdy součástí ceny za ubytování je vždy i snídaně, nebo ve formě školení, kdy je v ceně zahrnuto také poskytnutí oběda, je povinen výdaje na stravné krátit, a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo dle ustanovení v § 163 odst. 2 ZP.

Doba trvání pracovní cesty               Krácení stravného za každé poskytnuté jídlo

Nad 12 až 18 hodin                                o 35%

Nad 18 hodin                                          o 25% 

                              3.  Zahraniční stravné a kapesné

Podnikatel je oprávněn při zahraniční pracovní cestě uplatnit ve svých výdajích zahraniční stravné, jehož sazby jsou pro rok 2015 stanovené vyhláškou Ministerstva financí č. 242/2014 Sb. Ve vyhlášce je uvedena vždy jedna sazba pro daný stát, např. Rakousko- 45 EUR, Německo- 45EUR,


Výše stravného závisí na době, kterou podnikatel strávil na pracovní cestě v daný den v zahraničí, a také na skutečnosti, zda podnikateli vznikl v daný den nárok i na tuzemské stravné (strávil v tuzemsku na pracovní cestě více než 12 hodin).
 

A.     Podnikateli nevznikl nárok na tuzemské stravné:

Nárok na zahraniční stravné vzniká po jedné hodině strávené v zahraničí. Výše stravného se stanoví podle ustanovení § 170 odst. 3 ZP.

Doba pracovní cesty v zahraničí                              Výše stravného

Méně než 1 hodina                                                         nepřísluší

1 až 12 hodin                                                                   1/3 sazby

Déle než 12 až 18 hodin                                                 2/3 sazby

Déle než 18 hodin                                                           100% sazby
 


Pokud podnikatel stráví v zahraničí méně než jednu hodinu, doba strávená v zahraničí se přičte k době strávené na pracovní cestě v tuzemsku v daný den.


B.      Podnikateli vznikl nárok na tuzemské stravné:

Nárok na zahraniční stravné vzniká po pěti hodinách strávených v zahraničí.

Doba pracovní cesty v zahraničí                              Výše stravného

Méně než  5 hodin                                                         nepřísluší

5 až 12 hodin                                                                  1/3 sazby

Déle než 12 až 18 hodin                                                2/3 sazby

Déle než 18 hodin                                                          100% sazby

Pokud podnikatel stráví v zahraničí méně než pět hodin, doba strávená v zahraničí se přičte k době strávené na pracovní cestě v tuzemsku v daný den.


V případě bezplatně poskytnutého stravování je podobně jako v tuzemsku podnikatel na zahraniční pracovní cestě povinen krátit výši zahraničního stravného podle § 170 odst. 5 ZP.

Doba trvání zahraniční pracovní cesty                       Krácení stravného

Nad 1(5) až 12 hodin                                                           o 70%

Nad 12 až 18 hodin                                                             o 35%

Nad 18 hodin                                                                       o 25%


 Při zahraniční pracovní cestě mohou podnikatelé do daňových nákladů zahrnout i kapesné ve výši 40 % z nároku na stravné (nepřihlíží se již ke krácení stravného z důvodu poskytnutí bezplatných jídel).

                             4. Výdaje na pohonné hmoty

Výdaje na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v OM poplatníka, či pořizovaným na finanční leasing nebo v nájmu, poplatník prokazuje skutečnou spotřebou pohonných hmot (doklady za nákup paliva).

Uplatněný výdaj na pohonné hmoty může podnikatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad.

                             5.  Výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem

Výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým v OM poplatník uplatní ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.


                            6. Výdaje na dopravu hromadnými prostředky

Výdaje je vždy nutné prokázat dokladem, v závislosti na použitém dopravním prostředku se může jednat o:

-       jízdenku (MHD, vlak, autobus),

-       účtenku (taxi),

-       letenku + ústřižek palubního lístku (letadlo),

-       lodní lístek, trajektový lístek (loď, trajekt).

Nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou

Jedná se o nezbytné výdaje, které poplatník musel vynaložit k dosažení úspěšného uskutečnění cíle v rámci své pracovní cesty. Tyto výdaje nejsou zákonem definovány a jejich charakter závisí na průběhu pracovní cesty.
 Mezi nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou lze zahrnout:

-       parkovné,

-       Wi-Fi připojení v hotelu,

-       očkování při cestě do rizikových oblastí,

-       cestovní pojištění u zahraniční pracovní cesty,

-       úschova zavazadel,

-       vstupné na výstavu či veletrh.

 
 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus