Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Úvěr nebo leasing

Rádi byste do firmy pořídili majetek, ale momentálně na něj nemáte hotovost. Můžete využít financování pomocí finančního leasingu nebo úvěru. Jaký je mezi nimi rozdíl, to si ukážeme v tomto článku.

Leasing dělíme na operativní (který je vlastně nájmem) a finanční. Finanční leasing (pro účely daní z příjmů) představuje přenechání věci (kromě nehmotného majetku)vlastníkem k užití uživateli za úplatu.

 
Musí, však být splněny ještě další podmínky viz § 21dzákona o daních z příjmů :

1. Při vzniku smlouvy:

-  je ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo je ujednáno právo uživatele na výše zmíněný převod.

2. Ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování .
 
3. Při vzniku smlouvy je ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:

  1. užívací práva k předmětu leasingu,
  2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a
  3. rizika spojená s užíváním předmětu leasingu.

4. Je splněna minimální doba finančního leasingu (počítá se ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání).

Minimální doba finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 ZDP, nebo doba odpisování podle § 30a (mimořádné odpisy) nebo § 30b (odpisy majetku k výrobě elektřiny ze slunečního záření) v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 ZDP se tato doba zkracuje o 6 měsíců.
 
Pokud by byl finanční leasing předčasně ukončen nebo by po uplynutí sjednané doby nedošlo k převodu vlastnického práva na uživatele, tak se tento finanční leasing od okamžiku uzavření smlouvy považuje za nájem. Taktéž kdyby uživatel přenechal předmět finančního leasingu k užívání jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, opět by šlo o nájem .
 
Základní rozdíl mezi finančním leasingem a pronájmem (operativním leasingem) je tedy ten, že v případě finančního leasingu musí dojít po skončení splácení předmětu tohoto finančního leasingu k převodu vlastnického práva na nájemce. U nájmu předmět zůstává i po skončení nájmu v majetku pronajímatele.
 
Co se týká rozdílu mezi finančním leasingem a financováním úvěrem, ten spočívá zejména ve vlastnictví předmětu finančního leasingu/úvěru. V případě finančního leasingu je předmět po celou dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. Naopak v případě financování úvěrem je předmět ihned ve vlastnictví nového vlastníka a ten ho jen splácí.

 
V případě finančního leasingu neevidujeme předmět tohoto leasingu na majetkových účtech – majetek nevidíme tedy ani v rozvaze. Do nákladů se nám každý měsíc/rok dostává poměrná část celkové pořizovací ceny podle doby, na kterou je tento leasing sjednán .
 
V případě úvěru evidujeme majetek na majetkových účtech  ihned po pořízení a zařazení do užívání bez ohledu na to, kdy bude zcela splacen. V pasivech pak vidíme závazek – nesplacený dluh. Do nákladů se nám majetek dostává prostřednictvím odpisů.
 
Rozdíl mezi finančním leasingem a úvěrem je podstatný i z hlediska daně z přidané hodnoty. V případě finančního leasingu si plátce daně uplatňuje DPH postupně z jednotlivých splátek, zatímco při financování úvěrem si plátce daně uplatní DPH ihned z celé hodnoty pořizovaného majetku.


 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus