Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Odpisy majetku

Ať už jste fyzická či právnická osoba, máte-li v majetku firmy dlouhodobý hmotný majetek, bude vás pravděpodobně zajímat, jak tento majetek odpisovat. Dlouhodobý hmotný majetek se nespotřebovává jednorázově, ale jeho opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů.

V tomto článku si objasníme metody odpisování majetku a také si ukážeme, jak postupovat v případě, že vedete daňovou evidenci či účetnictví. 

Odpisováním majetku se zabývá především zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), konkrétně od § 26. Kromě toho se jej také dotýká zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, čizákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Nelze zapomenout ani na Český účetní standard pro podnikatele č. 013.

 

S odpisy souvisí i několik pojmů, které si vysvětíme:

Odpis představuje peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité časové období.
 
Oprávky jsou souhrnem odpisů za celou dobu používání dlouhodobého majetku.
 
Vstupní cena je částka, ze které budeme odpisovat. Touto cenou je ve většině případů pořizovací cena. Pokud patříte mezi plátce DPH, pak je touto cenou pořizovací cena minus DPH. 

Reprodukční cenu většinou použijeme v případě, že majetek vložíme do podnikání později než při nákupu. Tato cena se stanovuje podle zákona o oceňování majetku.
 
Zůstatková cena je cenou, která se vypočítá tak, že od pořizovací ceny odečteme oprávky.
 
Odpisové skupiny – existuje šest odpisových skupin, do kterých zařadíme majetek podle přílohy k zákonu o daních z příjmů, abychom zjistili, kolik let ho budeme odpisovat.
 


V souvislosti s odpisy se také setkáte se dvěma typy odpisů, a to s daňovými odpisy a účetními odpisy. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Daňové odpisy:

Daňové odpisy, jak už z názvu trochu vypovídá, se řídí zákonem o daních z příjmů a slouží k určení daňového základu. Existují dvě metody těchto odpisů, a to rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek si tedy vyberete, jak jej budete odpisovat, zda rovnoměrně, či zrychleně, a tuto volbu již není možné po celou dobu užívání tohoto majetku měnit.

Daňové odpisy se většinou počítají na konci účetního období a zákon určuje maximální výši, kterou lze uplatnit jako daňově uznatelnou položku.
V prvním roce odpisování lze daňové odpisy navýšit o 20 %, 15 % nebo 10 %.
 

Metoda rovnoměrného daňového odpisování

Pro tuto metodu odpisování platí, že roční odpisy jsou při rovnoměrném odpisování kromě prvního roku shodné po celou dobu odpisování. Výpočet se řídí podle následujících vzorců.
 
Metoda zrychleného daňového odpisování

U zrychleného odpisování se na začátku odpisování zahrnují do výdajů vyšší částky a tyto částky se ke konci odpisování snižují. Doba odpisování se nekrátí. Pro výpočet se používají následující vzorce.


Účetní odpisy:

Účetní odpisy nejsou upraveny v zákoně o daních z příjmů, ale účetní jednotka si je sama stanovuje. Jak dlouho bude účetní jednotka takto odpisovat majetek, si stanoví podle četnosti používání tohoto majetku, respektive podle skutečné doby používání. Hlavním právním předpisem pro tento druh odpisů je zákon o účetnictví.

Ke stanovení účetního odpisu můžeme využít například následujících dvou metod.


1. Metoda podle doby upotřebitelnosti

Účetní jednotka si stanoví dobu, po kterou bude majetek používat v podniku.
 
2. Metoda podle výkonu

Výkonem majetku se rozumí například počet vyrobených kusů výrobku nebo počet ujetých km.
 
Pokud stanovujeme daňové odpisy například u automobilu, pak nezáleží, kým je automobil používán. Podle zákona o daních z příjmů zařadíme automobil do 2. odpisové skupiny a budeme odpisovat 5 let.

Ovšem u účetních odpisů si může každý odpisy určit podle míry používání. Pokud jde o účtování, o daňových odpisech se neúčtuje, avšak účetní odpisy zaúčtujeme na účet 551.

Pokud se účetní a daňové odpisy liší, pak se tato skutečnost odrazí na daňovém přiznání daně z příjmů na řádku 50 nebo 150.


Odpisy v daňové evidenci

V daňové evidenci se u dlouhodobého hmotného majetku řeší pouze daňové odpisy. Dlouhodobý hmotný majetek je potřeba evidovat na kartách dlouhodobého majetku nebo na inventárních kartách.

Souhrn daňových odpisů za zdaňovací období uvádíme rovnou do daňového přiznání. Fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, je zaznamenávají do Přílohy č. 1, do druhé tabulky oddílu E Úpravy podle § 5, § 23 zákona, jako úpravy snižující výsledek hospodaření. Součet položek uvedených v této tabulce se poté uvede na řádek 106 Přílohy č. 1.
 
U fyzických osob, které vedou účetnictví, jsou daňové odpisy součástí výdajů uváděných na řádku 102 Přílohy č. 1 k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jejich výše se též informativně uvádí na této příloze ve 2. oddílu (doplňující údaje o uplatněných odpisech).


Odpisy při uplatnění výdajů paušálem

Pokud podnikatel uplatňuje své výdaje paušálem, musí počítat s tím, že v těchto „procentních“ výdajích jsou odpisy již zahrnuty v maximální výši. Není tedy možné si tyto odpisy znovu uplatnit jako položku snižující základ daně. 

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus