Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Jaké povinnosti budou mít účetní jednotky v roce 2016?

V roce 2016 vstoupí v platnost novela zákona o účetnictví. Cílem této novely je transpozice směrnice Evropské unie o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách. Účetní jednotky je poprvé použijí na účetní období začínající dnem 1. ledna 2016 nebo v průběhu roku 2016.

Nově budou účetní jednotky rozčleněny na 4 kategorie – mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. Účetní jednotka spadá do příslušné kategorie, pokud k rozvahovému dni překročí dvě ze tří stanovených kritérií (hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců). Od toho se také odvíjí náročnost účetních povinností. Některé účetní jednotky mohou vést jednoduché účetnictví, jiné povedou klasické podvojné účetnictví.

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví je některým účetním jednotkám povoleno, i když není obsaženo v aktuálním zákoně o účetnictví. Od roku 2016 se jednoduché účetnictví opět do zákona vrací a je zde také specifikováno, kdo ho může používat a jaké povinnosti jsou s tím spojené. Předmětem jednoduchého účetnictví jsou příjmy a výdaje, majetek a závazky včetně dluhů. V jednoduchém účetnictví se používají tyto účetní knihy:

-       peněžní deník

-       kniha pohledávek a závazků

-       pomocné knihy o ostatních majetku


Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Je možné takto účtovat u účetních jednotek, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, jsou příspěvkovými organizacemi a rozhodne tak jejich zřizovatel nebo jsou malými účetními jednotkami nebo mikro účetními jednotkami a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem


Povinnosti dle kategorie účetních jednotek

Každá účetní jednotka, musí vědět, do které kategorie patří a jaké má povinnosti. Jedná se zejména o obsah účetní závěrky, výroční zprávy, povinnost zveřejnění, ověření účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou a podávání zprávy o platbách vládám.


Účetní závěrka je tvořena rozvahou (bilance), výkazem zisku a ztrát, přílohou, přehledem o peněžních tocích (cash flow) a přehledem vlastního kapitálu. Mikro a malé účetní jednotky nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Výroční zprávu mají povinnost vyhotovovat účetní jednotky, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výroční zpráva obsahuje přehled o:

-       skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy

-       předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky

-       aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

-       aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

-       o tom, zda má účetní jednotka pobočku nebo jinou organizační složku podniku v zahraničí

-       informacích požadovaných podle zvláštních právních předpisů

-       od roku 2016 také o nabytí vlastních akcií

Mikro, malé a střední jednotky nemusí uvádět nefinanční informace.


Pokud musejí účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu, činí tak ve sbírce listin. Pouze mikro a malé účetní jednotky, které nemají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát.

Ověřit účetní závěrku auditorem musí:

-       velké účetní jednotky

-       střední účetní jednotky

-       malé účetní jednotky – akciové společnosti nebo svěřené fondy, pokud k rozvahovému dni účetního období a předcházejícího účetního období dosáhly aspoň jednu hodnotu (aktiva celkem 40 milionů, obrat 80 milionů, počet zaměstnanců 50)

-       ostatní malé účetní jednotky – mimo akciové společnosti a svěřenské fondy pokud k rozvahovému dni účetního období a předcházejícího účetního období dosáhly aspoň dvě hodnoty (aktiva celkem 40 milionů, obrat 80 milionů, počet zaměstnanců 50)

-       účetní jednotky, kterým to stanovuje zvláštní právní předpis

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus