Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Jak zrušit registraci k DPH

Pokud se někdo stane plátcem DPH, nemusí jím zůstat navěky.

Jak se mají registrovat k DPH většinou živnostníky a firmy vědí, ale jak registraci k DPH zrušit už ne. Problematiku zrušení registrace k DPH řeší § 106 a § 106b zákona o DPH. Existují dvě možnosti, jak plátce DPH přestane být plátcem. První je z moci úřední a druhá na základě vlastní žádosti.

Aby mohl podnikatel požádat o zrušení registrace k DPH, musí splnit některé podmínky. Pokud jde o podnikatele se sídlem v tuzemsku a nejedná se o sdružení, musí předně uplynout alespoň rok ode dne, kdy se podnikatel stal plátcem. Zároveň podnikatel nesmí mít za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat větší než 1 milion Kč, nebo musí uskutečňovat pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Důvodem pro zrušení registrace je samozřejmě i přerušení ekonomické činnosti.

Pokud se podnikatel odhlásí od DPH, musí si i snížit nárok na odpočet DPH u majetku, který tvoří součást obchodního majetku a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část. Snížení nároku na odpočet DPH uskuteční podnikatel v rámci posledního přiznání k DPH.

Jak velké má snížení být se odvíjí od druhu majetku, kterého se týká. U nedokončeného majetku, nezúčtovaných záloh a u zásob se nárok na odpočet snižuje ve výši uplatněného odpočtu. U dlouhodobého majetku záleží na době, která uplynula od uplatnění odpočtu a na době, která zbývá do konce opravného období. Problematický je odpočet u drobného majetku, u kterého se raději vyplatí zeptat se na způsob příslušného finančního úřadu.

Shrnutí:

Zrušení registrace plátce

Na žádost
Plátce (který má sídlo v tuzemsku a není skupinou) může požádat o zrušení registrace za splnění následujících podmínek:

1. ode dne, kdy se stal plátcem, již uplynul jeden rok a:

-         nedosáhl obratu za 12 přecházejících měsíců většího než 1 mil. Kč nebo

-         uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

2. přestal uskutečňovat ekonomické činnosti

Z moci úřední

Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce:

-          neuskutečnil bez oznámení důvodu za 12 předcházejících kalendářních měsíců plnění,

-          přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,

-          uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost

Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace za splnění následujících podmínek:

1. Za 6 předcházejících kalendářních měsíců jí nevznikla povinnost:

-         přiznat daň z přijatých služeb,

-         přiznat daň z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

-         přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně,

-         podat souhrnné hlášení.

2. V příslušném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídila zboží s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, jehož hodnota bez daně překročila 326 000 Kč a nerozhodla se, že předmětem daně pro ni je i pořízení zboží pod tuto hodnotu.

3. Přestala uskutečňovat ekonomické činnosti.

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední

Správce daně může zrušit registraci identifikované osoby, pokud jí ve dvou předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň. Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.

Správce daně rovněž zruší registraci identifikované osoby ke dni předcházejícímu dni, kdy se stala plátcem.

Skupina

Ke zrušení registrace skupiny (zrušení členství člena skupiny) může dojít:

-         na žádost o zrušení registrace skupiny nebo o vystoupení člena skupiny,

-         na základě zjištění o nesplnění podmínek pro členství ve skupině nebo

-         z moci úřední – obdobně jako u samostatného plátce (při závažném porušení povinností vztahujících se ke správě daně však není podstatný obrat skupiny)Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus