Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Mzda a její splatnost

Zaměstnavatelé musí dbát na dodržení výplatních termínů, jinak by byli v prodlení. Ale v praxi může nastat i situace kdy zaměstnanec si ji včas nevyzvedne. Tím se zaměstnavatel dostane do prodlení s vyplacením a hrozí mu sankce.

Mzda je podle zákoníku práce splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Zaměstnavatel je však povinen určit nebo stanovit pravidelný termín výplaty mzdy. Pokud na tento den připadne sobota, neděle nebo svátek, musí být mzda vyplacena den předcházející. Pokud vychází termín výplaty na období, kdy bude zaměstnanec čerpat řádnou dovolenou, je zaměstnavatel povinen podle § 141 odst. 4 zákoníku práce vyplatit mzdu před nástupem na dovolenou. Pokud by nešlo mzdu vyplatit předem z technických důvodů, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout přiměřenou zálohu. Mzda nebo záloha by měla být při bezhotovostním způsobu výplaty připsána na účet nejpozději poslední pracovní den tak, aby si ji stihl zaměstnanec před svou dovolenou vybrat. Mohou se ale dohodnout na mimořádné hotovostní výplatě.

Stejně tak má být v souladu s § 141 odst. 5 zákoníku práce vyplacena mzda v poslední den skončení pracovního poměru. Zaměstnanec o výplatu ke dni skončení pracovního poměru musí požádat (ústně nebo písemně).

V praxi se často vyskytují případy, kdy zaměstnanec se z různých důvodů nedostaví včas pro mzdu vyplácenou v hotovosti. V tomto případě je zaměstnavatel povinen poslat zaměstnanci mzdu jiným způsobem viz.zákoník práce.

Právní úprava

    -   § 142 odst. 3 zákoníku práce: Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu nebo plat v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se se zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty. 

     -  § 143 odst. 1 zákoníku práce: Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

Za nevyplacení mzdy ve stanoveném termínu obecně hrozí zaměstnavateli uložení pokuty až do výše 2 000 000 korun, za nevyplacení náhrady výdajů spojených s výkonem práce uložení pokuty do výše 200 000 korun. Pokud bude zaměstnavatel postupovat výše popsaným způsobem, postih ze strany orgánů inspekce práce mu nehrozí.

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus