Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Úmrtí podnikatele a daně

Daňovým povinnostem poplatník se nevyhne ani po své smrti, ty se totiž dědí.

Všechna daňová přiznání, totiž musí být podána ke dni jeho úmrtí, prostřednictvím pozůstalých nebo správcem dědictví. Jeho úmrtí je třeba oznámit finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně.

Nabytí majetku děděním spadá od Nového roku 2014 pod daň z příjmů a je od daně zcela osvobozeno. To platí i v případě, že dědictví získá právnická osoba. Majetek získaný děděním se do daňového přiznání k dani z příjmů neuvádí. 

Pokud měl zesnulý nemovitost, její prodej bude pro dědice osvobozen za podmínky, že ji alespoň pět let vlastnil, přičemž si do lhůty může započítat i délku vlastnictví zesnulého příbuzného v řadě přímé nebo manžela. Další možností je, že byla nemovitost alespoň dva roky vlastněna a zároveň užívána k bydlení nabyvatelem. Prodej motorového vozidla, které patřilo zesnulému, nebudou dědicové muset danit, počkají-li jeden rok od jeho nabytí. Pokud byl ale zděděný majetek zařazen v podnikání zemřelého, je jeho prodej vždy předmětem daně z příjmů jako příjem z podnikání. Kromě majetku jsou ale součástí dědictví také veškeré daňové povinnosti zesnulého,ty jsou povinni vyřídit pozůstalí zesnulého, nebo jiný zákonný dědic či správce dědictví. 

Ke dni úmrtí podnikatele je třeba podat přiznání k dani z příjmů a dále všechna další daňová přiznání související s podnikatelskou činností – tj. přiznání k DPH, k silniční dani, vyúčtování daní za zaměstnance, přehledy pro Správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a další. Je to stejný postup jako při ukončení podnikání. Například u DPH je třeba vypořádat, tedy částečně vrátit, daň z majetku, u kterého byl uplatněn odpočet DPH ve lhůtě pěti let, u nemovitostí deset let, před ukončením podnikání. Ovšem pouze v případě, že v podnikání nepokračuje někdo z dědiců.

Může nastat i situace, kdy zavedené podnikání funguje dál pod vedením právoplatného zástupce, určeného buď na základě závěti, nebo dohody s ostatními dědici. Smrtí podnikatele jeho podnikání končí, ale za určitých podmínek uvedených v živnostenském zákoně v něm může dědic pokračovat. Daňové povinnosti pak přebírá on.  Ovšem až ode dne rozhodnutí soudu o dědictví. Do té doby vyrovnává daňové povinnosti správce dědictví jménem zemřelého z jeho majetku. Teprve ukončením soudního řízení o dědictví nastupují daňové povinnosti dědiců.

O pokračování činnosti musí jeho následovník informovat živnostenský úřad do tří měsíců od úmrtí podnikatele. Pokud tato lhůta uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho smrti.


Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus