Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Jak napsat chytrý byznys plán?

  • 0

Podnikatelský plán lze považovat za vodítko, jak se dostat k určitému cíli. Tím cílem může být rozjezd nového byznysu, rozvoj obchodu, nebo přilákání nového investora.

Podnikatelský plán definuje aktuální pozici, kde jste nyní, kde chcete být k určitému datu a jak se tam chcete dostat. Jak ale správně napsat takový plán?

Podnikatelský plán je důležitý

Sestavení podnikatelského plánu není z právního hlediska podmínkou pro založení firmy. Není totiž upraven ani zmiňován v živnostenském zákoně ani v obchodním zákoníku. Přesto může být často vyžadován, nejčastěji ze strany banky, u které si podnikatel sjednává úvěr. Vypracování podnikatelského plánu je důležité, protože slouží začínajícímu podnikateli k orientaci v podmínkách pro zahájení podnikatelské činnosti a pro prezentaci podnikatelského záměru např. při jednání s bankami.

Jenže žádost o úvěr není jedinou podmínkou, proč si svůj byznys plán sestavit. Měl by podnikání nejenom pomoci v rozjezdu, ale po aktuální revizi by měl obchod dále rozvíjet. Hodí se proto i pro stávající firmy i podnikatele.

Při sestavování správného byznys plánu je důležitá objektivita. Je lepší udělat chyby na papíře než ve skutečnosti. Systémy psaní podnikatelského plánu se liší, některé jsou stručné, některé jsou naopak velmi podrobné.


Stručné shrnutí – podnikatelská myšlenka, cíle, konkurenční výhoda, jedinečnost produktu a jeho ochrana, cílové segmenty trhu, finanční cíle, potenciální zisk


Popis projektu – popis produktu a jeho přínosu (zda se jedná o výrobek či službu, výhody, jedinečnost), pro koho je výrobek/služba určena, jaké potřeby produkt uspokojuje, ochrana duševního vlastnictví (patenty, obchodní značky, copyright a jiná práva), tým (zkušenosti, vzdělání a dosažené úspěchy členů týmu), definice cílů projektu


Analýzy – trh (jednotlivé segmenty, konkurenční produkty, síla konkurentů), dodavatelé, odběratelé, výrobní proces a nákladová rozvaha, výzkum a vývoj


SWOT analýza – shrnutí a vyhodnocení projektu


Návrhová část – cíle: definice cílů projektu v čase, strategie: produktu, ceny, distribuce, propagace, procesů a lidí


Finance – náklady, předpoklad výnosů, projekce nákladů a výnosů, aktiv a pasiv a cash-flow


Analýza rizik – vnitřní rizika projektu (ta, která můžete ovlivnit), vnější rizika projektu (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.), opatření k minimalizaci ri­zik

Základem jsou čtyři hlavní oblasti

Chytrý podnikatelský plán je však ještě stručnější a měl by se považovat za jakýsi základ, který lze dále rozšiřovat. Obecně ho můžeme označit za stručné shrnutí. Odpovídá totiž pouze na základní otázky těchto okruhů:

Poslání: Proč by měl váš byznys existovat?
Cíl: Kam se s ním chcete dostat?
Strategie: Jak se tam chcete dostat?
Rozpočet: Kolik vás to bude stát?

 

Poslání

Podnikatel by ve svém poslání neměl definovat, kolik chce vydělat, ale čeho by podnikáním chtěl dosáhnout. Tato definice by měla být dostatečně srozumitelná a zároveň splnitelná.

Příklad

Postavit novou halu pro in-line bruslení v americkém stylu a zvýšit tak povědomí o tomto sportu, umožnit sportovní vyžití i v zimních měsících a zlepšit tak kvalitu služeb poskytovaných v oblasti podnikání.

 

Cíl

V podnikatelském plánu si můžete vytknout hned několik cílů. Každý z těchto cílů by měl být konkrétní, měřitelný, realistický, načasovaný. Čím více konkrétní cíl bude, tím zvýšíme šanci na úspěch. Zároveň by měl být i jednoznačně měřitelný tak, aby podnikatel mohl porovnat, zda cíl splnil či nikoli. Cíl by měl být reálně dosažitelný za určitou, předem vytčenou dobu.

Příklad

Výstavba nové haly pro in-line bruslení v Praze-Letňany do jednoho roku od získání prostředků. Hala bude hrazena částečně z prostředků získaných z podnikatelského úvěru, evropských fondů a také z městského rozpočtu. Návratnost investice na výstavbu bude do 10 let.

 

Strategie

Strategie plánu, tedy jak se dostat ke svému cíli, odráží detailní průzkum trhu. V něm by se podnikatel měl zaměřit na zkoumání těchto oblastí:

1.       potenciální zákazníci

2.       potenciální dodavatelé a zařízení

3.       potenciální zaměstnanci

4.       analýza konkurence

5.       analýza oblasti

6.       analýza trendů a nových technologií

Při zkoumání těchto oblastí si opět stačí odpovědět na následující otázky:

1.       Kdo, jak a proč bude nakupovat ode mě?

2.       Co budu potřebovat za dodávky, od koho a jak často?

3.       Jaké zaměstnance a kolik jich budu potřebovat a z čeho je budu platit?

4.       Kdo je mou konkurencí a čím se od ní budu odlišovat?

5.       V jaké oblasti (místě) budu podnikat a proč budu v této oblasti (místě) podnikat?

6.       Jaké jsou nové trendy v oblasti mého podnikání a jak mi to v podnikání může pomoci?

 

Rozpočet

Rozpočet je jednou ze základních částí, kterou nejvíce bude zajímat banku či potenciálního investora. Tato část by proto měla být co nejpodrobnější. Podnikatel by si v rámci rozpočtu měl vypracovat 12měsíční cash flow, dále odhad zisku pro následující dva roky a svůj rozpočet rozpracovat na měsíční údaje. Ty by měly obsahovat předpokládané příjmy oproti výdajům.

Protože právě tato oblast byznys plánu by měla být co nejobjektivnější, podnikatel by v ní měl počítat i s nepředvída­telnými okolnostmi, které mohou nastat. Může se to týkat nečekaných sezónních výkyvů, ekonomické situace země či zpočátku nedostatečného zájmu ze strany zákazníků kvůli neznalosti značky a produktu. 


Zapamatujte si:

Chytrý byznys plán je vždy písemný, stručný a přehledný a je dosažitelný


 

Jak správně napsat podnikatelský plán, se kterým uspějete? Podrobné informace a návod naleznete zde
blog comments powered by Disqus