Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Od roku 2015 bude snížena hranice obratu pro povinné plátcovství na DPH

Od 1. 1. 2015 by měla nabýt účinnosti nová právní úprava, podle které se obrat pro účely povinného plátcovství snižuje z dosavadního 1 000 000 Kč na 750 000 Kč.

V současné době platí, že plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč.

Osoba povinná, která přesáhne obrat 1 000 000 Kč, se stává plátce od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:

  • zdanitelné plnění,
  • plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  • plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56 zákona o dani z přidané hodnoty, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku a dále se tam nezahrnují přijaté platby před uskutečněním plnění (zálohy).

Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus