Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Dary -možnost jak si snížit základ daně

Jednou z možností jak si snížit daně je poskytnutí darů, tuto možnost mají nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci, zkrátka všichni poplatníci vyjma neziskových organizací. S účinností od roku 2014 došlo k řadě změn i v této daňové oblasti.


Samotný zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), k tomu dokonce nabízí celou řadu nástrojů. Jedním z nich je odpočet poskytnutých darů od základu daně.
 
Tato výhoda má však řadu podmínek, takže záleží na tom, co, komu a nač je darováno, ale i na výši daru a základu daně.  Podstata daru spočívá v tom, že dárce předá část svého majetku (peníze, movité věci, nemovitosti atp.) obdarovanému a nečeká za to žádnou protihodnotu. Přestože daňové zákony obecně dary nezahrnují do daňových nákladů, lze při splnění určitých podmínek uplatnit dar jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání, resp. ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců, pokud jim vyúčtování provádí zaměstnavatel.
 
Možnost uplatnit snížení daňového základu při poskytnutí darů se tedy týká fyzických i právnických osob, ale s odlišnými podmínkami.
 
Fyzické osoby a poskytnutí daru
Pro fyzické osoby jsou podmínky odečtu darů od základu daně stanoveny v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).
 
Daňový odpočet poskytnutých darů je jednou z nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob. Pro jeho uplatnění stanovuje § 15 odst. 1 ZDP dva typy podmínek – věcné a hodnotové. Zaměstnanci, kteří jsou daňovými rezidenty Česka, mohou tento odpočet (pouze u tuzemských darů) jednoduše nárokovat u svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, ostatní v daňovém přiznání.
 
Věcné podmínky (pozn.: při nesplnění riskuje „neziskový“ obdarovaný ztrátu osvobození od daně):
 
Dar, resp. od roku 2014 obecněji bezúplatné plnění poskytnuté obci, kraji, organizační složce státu, právnické osobě se sídlem na území ČR, jakož i právnické osobě, která je pořadatelem veřejné sbírky, a to
-na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství,
-na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské (pouze pro registrované církve a náboženské společnosti), tělovýchovné a sportovní
-politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále
-fyzickým osobám s bydlištěm v Česku, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozující školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů (stručnější text do konce roku 2013 – „na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat“ – nenavazoval na zákon o ochraně zvířat), na financování těchto zařízení, dále
-fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu, nebo jimi byli ke dni přiznání starobního důchodu anebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), na zdravotnické prostředky (podle zákona č. 123/2000 Sb.) nejvýše do částky nehrazené 
 
-zdravotními pojišťovnami či na zvláštní pomůcky podle zákona č. 329/2011 Sb. upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (do konce roku 2013 zde byly uvedeny nejasné „rehabilitační a kompenzační pomůcky“) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.
 
Uznatelné jsou také dary, resp. bezúplatná plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie (tedy i včetně Česka), Norska nebo Islandu.
 
A odpočíst od základu daně lze i dar, resp. bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu EU než Česka (jen změna formulace), Norska nebo Islandu, pokud příjemce bezúplatného plnění a jeho účel splňují podmínky stanovené ZDP.
 
Hodnotové podmínky:
 
-úhrnná hodnota všech darů, resp. bezúplatných plnění v příslušném zdaňovacím období musí převýšit 2 % základu daně, nebo musí činit aspoň 1 000 Kč,
-v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (do konce roku 2013 byl horní limit jen 10 %),
-hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se přitom oceňuje částkou2 000 Kč,
-hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se pro tyto účely oceňuje paušální částkou 20 000 Kč.
 
U právnických osob 
 
Také právnické osoby (s výjimkou neziskových organizací) mohou základ daně z příjmů snížit o poskytnuté dary, resp. bezúplatná plnění. Ovšem až po uplatnění případných odpočtů podle § 34 ZDP (tj. minulé daňové ztráty, odpočet na podporu výzkumu a vývoje a nový odpočet na podporu odborného vzdělávání). Pročež musejí v souladu s § 20 odst. 8 ZDP rovněž splnit dva typy podmínek – věcné a hodnotové.
 
Zatímco podmínky věcné jsou prakticky shodné jako u fyzických osob (viz výše), hodnotové podmínky mají stanoveny odlišně:
 
Hodnota každého poskytnutého daru, resp. bezúplatného plnění (samostatně) musí činit alespoň 2 000 Kč.
V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP (do konce roku 2013 platil horní limit odpočtu 5 %, resp. dalších 5 % se týkalo jen vybraných darů školám a výzkumným institucím).
U hmotného a nehmotného (pozn.: pouhé formulační upřesnění) majetku je hodnotou daru, resp. bezúplatného plnění nejvýše daňová zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2 ZDP) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle účetních předpisů u ostatního majetku. Dodejme, že v souladu s § 13 odst. 4 a 5 zákona o DPH podléhá u plátců DPH na výstupu darování majetku, u něhož byl uplatněn odpočet daně.
Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her (pozn.: u loterijních firem zamezuje duplicitnímu uplatnění darů poskytnutých Českému olympijskému výboru – poprvé pro účely snížení odvodu z loterií a kursových sázek podle loterijního zákona, a podruhé formou odpočtu poskytnutých darů u daně z příjmů).
Od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění (pozn.: nová zábrana možnosti odečtení „darů“ poskytnutých zištně za účelem získání nějakého protiplnění, lhostejno, zda protiplnění plyne samotnému „dárci“ či jeho spojené osobě; pokud však příjemce „daru“ poskytuje plnění, které nemá vztah k tomuto poskytnutému bezúplatnému plnění, pak lze odpočet uplatnit).
 
Odpočet nemohou uplatnit neziskové organizace, které by dar poskytovaly někomu jinému (většinou je však přijímají).
 
 
 
 
Kategorie: Článkyblog comments powered by Disqus