Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Zavede se třetí sazba DPH

  • 0
 
 
Ministerstvo financí předložilo další velkou novelu- tentokrát se týká oblasti daně z přidané hodnoty. Nově se zavádí třetí sazba daně ve výši 10%. Tato daň by měla obsahovat tři položky vybraného zboží a to – nenahraditelnou dětskou výživu, léky a knihy. 
 
 Co se týče konkrétních položek, dosavadní složka “Farmaceutické výrobky” se rozdělí na očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě (dále jen „léky“) ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%). Rozdělení čeká také položku „Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd.“. Do snížené sazby nebudou zařazeny noviny, časopisy, omalovánky a kartografické výrobky a rovněž knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které mají přes 50% podíl reklamy.
 
 Zavedení další sazby DPH bude pro podnikatele znamenat nejen fyzické změny v podobě nových cenovek, ale také zásah do jejich účetních systémů a více administrativy.
 
Novela DPH nepřináší jen třetí sazbu DPH, ale i další novinky. Například pro plátce DPH zavádí novou povinnost vést a podávat tzv. kontrolní výkaz.
 
Významnou novinku tvoří i zavedení kontrolních výkazů, tj. požadavků na evidenci údajů vztahujících se k daňové povinnosti, které mají zlepšit výběr daní a omezit daňové podvody u DPH.
 
Kontrolní výkazy se týkají každého plátce a to:
-příjemce zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku,
-který zaplatil zálohu na budoucí zdanitelné plnění,
-který má při výrobě investičního zlata nebo při přeměně zlata na investiční zlato nárok na odpočet daně,
-který pořídil zboží z jiného členského státu (§108/1/b)), 
-který přijal služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (§ 108/1/c/1), 
-kterému bylo osobou neusazenou poskytnuto plnění v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží (§ 108/1/c/2.), nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi (§ 108/1/c/3), 
-kterému bylo dodáno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu (§ 108/1/d)),
-kterému bylo poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 108/1g)). 
 
Navrhovaná právní úprava se netýká:
-identifikované osoby (§ 6g až § 6l zákona o DPH),
-osoby, která není plátcem daně z přidané hodnoty
 
Kontrolní výkaz nepodává:
 
1. plátce, který uskuteční pouze:
-zdanitelná plnění pro osoby, které nejsou plátci, nebo
-plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo
-plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63,
 
2. plátce, který neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku.
 
Povinností plátce při podání kontrolního výkazu je:
-podat jej pouze elektronicky, na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře stanovené správcem daně,
-uvést údaje podle daňového dokladu, který je plátce povinen vystavit do 15. dne následujícího kalendářního měsíce,
-podat jej do 25. dne tohoto měsíce.
 
Povinností plátce není při podání kontrolního výkazu:
-uvést sazbu daně a výši daně, pokud daňový doklad tento údaj neobsahuje,
-uvést údaje ze zjednodušeného daňového dokladu.
 
Náležitosti, které musí kontrolní výkaz obsahovat, se odvíjí od druhu plátce a plnění. 
 
Například plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, je povinen podat kontrolní výkaz, který musí obsahovat:
 
-daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo,
-evidenční číslo daňového dokladu,
-rozsah a předmět plnění,
-den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň, základ daně,
-sazbu daně,
-výši daně; tato daň se uvádí v české měně.
 
 Zavedení elektronického podání kontrolního výkazu zvýší administrativní zátěž podnikatelů. Dojde ke zvýšení nákladů na softwarové vybavení plátcům, kteří doposud neměli povinnost podávat přiznání ani evidence elektronicky, a to v podobě připojení k internetu a lepšího počítačového vybavení, uvádí autoři zákona v důvodové zprávě. Na druhou stranu některým podnikatelům odpadnou povinnosti, které by byly duplicitní s nově zavedeným kontrolním výkazem.
Kategorie: New Wave Serviceblog comments powered by Disqus