Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Zůstaňte informovaní

Přihlašte se k odběru článků, rozhovorů a novinek od New Wave Service zdarma.

New Wave Service nebude sdílet Váš e-mail s žádnou jinou organizací a umožní Vám kdykoliv se odhlásit.

Autorské právo

  • 0

Autorské právo

Autorské právo se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu.

Fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem © následovaným jménem autora a rokem. Tento symbol má však pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno.

Ochrana děl je v Česku upravena v zákoně č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon poskytuje ochranu dílům, kterým je jedinečný výsledek autora, který je vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, bez ohledu na trvání, účel a význam tohoto vyjádření.


Dílem je dílo:
- slovesné – ať už vyjádřené řečí či písmem
- hudební
- choreografické a pantomimické
- fotografické
- audiovizuální – např. kinematografické
- výtvarné – malířské či sochařské
- dále dílo architektonické, urbanistické, dílo užitého umění, dílo kartografické, počítačový program, databáze, …

Dílem není:
- námět díla
- denní zpráva nebo jiný takový údaj
- myšlenka
- princip
- metoda
- objev a vědecká teorie
- matematický vzorec nebo graf
- projev nebo řeč, …


Ochrana autorského díla vzniká jeho vytvořením a je neformální (není vázána na registraci):
Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila, (v případě díla souborného – např. databáze – jako celku je to fyzická osoba, která je uspořádala).
Autor má tzv. osobní práva, která nemohou být předmětem smlouvy (např. právo rozhodnout, zda bude dílo zveřejněno, právo osobovat si autorství, právo rozhodnout se, zda bude autorství uvedeno, právo na nedotknutelnost díla).
Autor má majetková práva autora, zejména právo dílo užít – oprávnění k výkonu tohoto práva může autor převést na jinou osobu licenční smlouvou. Mezi tato práva patří i právo na sdělování díla veřejnosti v nehmotné podobě.

Užití díla jinou osobou než autorem (pouze na základě licenční smlouvy) autorský zákon upravuje výjimky, mimo jiné odůvodněné užití díla k úřednímu a zpravodajskému účelu – tj. do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře dílo na základě zákona pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu nebo pro parlamentní jednání. Dále dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, dílo v odpovídající míře periodického tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku. To platí i pro politický projev nebo úryvky veřejné přednášky. Právo autora na užití takových děl v souboru zůstává nedotčeno.

Kategorie: New Wave Serviceblog comments powered by Disqus